Overzicht van baten en lasten

Bedragen in € 1.000

Rekening 2016

Begroting primitief 2017

Begroting 2017

Rekening 2017

pr

programma

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

101

Veiligheid

6.345

708

5.637

5.805

985

4.821

5.675

990

4.685

5.496

1.242

4.254

102

Sociaal domein

64.291

22.682

41.608

62.107

22.911

39.196

63.445

21.069

42.376

63.272

19.100

44.172

103

Vitale en aantrekkelijke stad

11.451

3.656

7.795

9.885

3.157

6.728

10.952

3.586

7.366

10.533

3.467

7.066

104

Mobiliteit

2.390

2.039

350

2.273

2.479

-206

2.553

2.105

448

2.545

2.073

472

105

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

11.667

7.922

3.744

3.912

1.019

2.893

16.007

15.390

617

13.543

14.709

-1.166

106

Openbare ruimte

11.305

5.203

6.102

7.626

4.161

3.465

8.118

4.186

3.932

7.978

4.595

3.384

107

Onderwijs

8.819

2.911

5.908

7.546

2.646

4.901

7.865

2.962

4.903

8.383

3.437

4.946

108

Inwoners en bestuur

5.557

824

4.734

3.341

601

2.740

3.564

670

2.894

3.541

1.236

2.305

Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten

121.824

45.946

75.878

102.494

37.957

64.537

118.181

50.959

67.222

115.291

49.859

65.431

Algemene baten en lasten

9.163

82.570

-73.407

13.003

77.879

-64.875

13.582

80.283

-66.701

14.381

89.630

-75.249

Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten

130.988

128.516

2.471

115.497

115.836

-338

131.762

131.242

520

129.672

139.489

-9.817

Mutatie reserves

6.128

8.600

-2.471

2.186

1.848

338

6.015

6.535

-520

7.276

5.913

1.362

Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten

137.116

137.116

0

117.684

117.684

0

137.777

137.777

0

136.947

145.403

-8.455

Het saldo van de jaarrekening 2016 was € 1.632.459 negatief. Dit bedrag is na vaststelling van de jaarstukken door de raad overgeboekt naar de balans en dus derhalve verwerkt in bovenstaande cijfers.