Begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de rechtmatigheid begrotingsafwijkingen dienen programma's met een lastenoverschrijding expliciet toegelicht te worden. In de landelijke kadernota 2017 zijn deze criteria nader beschreven. Hoofdkenmerk is dat een overschrijding van de begroting altijd onrechtmatig is, maar dat deze niet altijd meegewogen wordt in het oordeel van de accountant.

De afwijkingen worden getoetst aan de wet- en regelgeving en kunnen eventueel meegewogen worden in het accountantsonderdeel rechtmatigheid.

In onderstaande tabel zijn de criteria verkort en vereenvoudigd weergegeven.

Cate-
gorie

Begrotingsafwijking Onrechtmatig

Onrechtmatig
maar telt niet mee
in oordeel

Onrechtmatig
en telt wel mee in het oordeel

1

Kostenoverschrijding

Past niet binnen het beleid

X

2

Kostenoverschrijding

Past binnen het beleid, maar accountant stelt ondubbelzinning vast dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd

X

3

Kostenoverschrijding

Gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

X

4

Kostenoverschrijding

Past binnen beleid, maar konden niet tijdig worden gesignaleerd (denk hierbij aan open-einde regelingen)

X

5

Kostenoverschrijding

Gecompenseerd door niet direct gerelateerde opbrengsten

X

6a

6b

Kostenoverschrijding

Van activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd (bijv. boetes,
Belastingcontroles)

  1. geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar
  2. geconstateerd na het verantwoordingsjaar

X

X

7a

7b

Kostenoverschrijding op investeringen

De gevolgen worden zichtbaar via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of in volgende jaren

  1. jaar van investeren
  2. afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X

X

Uitvoering van een programma gebeurt binnen de toegekende budgetten van het programma. Het college heeft daarmee de vrijheid om te schuiven met middelen met inachtneming van de door de raad gestelde doelen en prioriteiten. Voor de bepaling van de rechtmatigheid betekent dit dat zolang de afwijkingen binnen het totale budget van het programma blijven er geen sprake is van onrechtmatigheid in het licht van het begrotingscriterium.

Overschrijdingen op programma:

Progr.

Omschrijving

Categorie

Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

107

RMC, onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneducatie

3

494.000

0

Stelposten

4

1.183.000

Programma 107 Onderwijs

Als gevolg van hogere specifieke Rijksuitkeringen voor o.a.Regionaal Meldpunt Voortijdig schoolverlaten, onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneducatie is er meer doorbetaald aan derden partijen € 494.000.

Programma 0 Algemene baten en lasten
In de begroting hebben we bij de voortgangsrapportages negatieve uitgaven geraamd, dat waren o.a. het saldo van de begroting en verlaging van salarissen. Deze stelposten leiden uiteindelijk niet tot boekingen op deze plek, maar op een andere plek, waardoor er verschillen zijn tussen de begroting en de jaarrekening.

Wij stellen u voor om in te stemmen met de overschrijdingen van de uitgaven ten opzichte van de begrote bedragen op de programma's 0 en 7. Op de andere programma's is in totaliteit geen overschrijding.