Balans

(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2017

31-12-2016

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.948.140

2.032.067

Algemene reserve

7.152.580

9.993.029

Bestemmingsreserves

25.046.264

22.475.983

Gerealiseerde resultaat

8.455.207

-1.632.459

Sub-totaal immateriële vaste activa

1.948.140

2.032.067

Sub-totaal eigen vermogen

40.654.051

30.836.553

Materiële vaste activa

Voorzieningen

Investeringen met economisch nut

117.147.042

106.700.489

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.300.342

309.296

Gronden uitgegeven in erfpacht

475.018

475.018

Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

2.433.109

1.933.531

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

9.260.509

7.964.877

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

3.013.678

1.904.510

Sub-totaal materiële vaste activa

129.896.247

117.044.894

Sub-totaal voorzieningen

3.733.451

2.242.827

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Kapitaal verstrekkingen aan:

Onderhandse leningen van:

- deelnemingen

134.736

134.736

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

109.431.283

79.152.444

Leningen aan:

Waarborgsommen

50.176

47.944

- woningcorporaties

8.739.788

9.135.611

- overige verbonden partijen

763.863

954.830

Overige langlopende leningen u/g

1.710.237

1.757.594

Sub-totaal financiële vaste activa

11.348.624

11.982.771

Sub-totaal vaste schulden één jaar of langer

109.481.459

79.200.388

Totaal vaste activa

143.193.011

131.059.732

Totaal vaste passiva

153.868.961

112.279.768

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

3.433.518

1.762.984

Banksaldi

11.199.096

Gereed product en handelsgoederen

11.425

5.560

Overige schulden

9.320.027

18.138.073

Overige kasgeldleningen

14.000.000

25.000.000

Sub-totaal voorraden

3.444.943

1.768.544

Sub-totaal schulden korter dan één jaar

23.320.027

54.337.169

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Vorderingen op openbare lichamen

17.561.657

10.780.627

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

5.181.108

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

14.104.978

- Het Rijk

1.236.943

Overige uitzettingen

4.000

4.000

- Overige Nederlandse overheidslichamen

294.506

Overige vorderingen

14.687.890

12.315.709

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

4.239.203

1.065.527

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

1.128.733

Sub-totaal uitzettingen korter dan één jaar

32.253.547

37.205.314

Sub-totaal vlottende passiva

6.899.385

6.246.635

Liquide middelen

Kassaldi

10.906

25.081

Banksaldi

1.444.216

2.698.505

Sub-totaal liquide middelen

1.455.122

2.723.586

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

- Het Rijk

733.014

- Overige Nederlande overheidslichamen

444.256

Overige nog te ontvangen bedragen

1.196.840

15.966

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren

1.367.640

90.430

Sub-totaal overlopende activa

3.741.750

106.396

Totaal vlottende activa

40.895.362

41.803.840

Totaal vlottende passiva

30.219.412

60.583.804

Totaal generaal

184.088.373

172.863.572

Totaal generaal

184.088.373

172.863.572

Gewaarborgde geldleningen

523.025

618.474