Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2017

Begroot bijgesteld 2017

Jaarrekening
2017

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.269

0

2.269

2.344

0

2.344

2.286

309

1.976

0.2

Burgerzaken

983

601

382

1.042

670

372

1.147

927

220

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

824

458

367

1.114

1.365

-250

907

1.373

-466

0.4

Overhead

13.533

987

12.546

14.709

1.217

13.492

14.639

1.509

13.131

0.5

Treasury

-548

516

-1.063

-758

579

-1.337

-1.069

593

-1.662

0.61

OZB woningen

0

3.950

-3.950

0

3.994

-3.994

0

4.001

-4.001

0.62

OZB niet-woningen

0

3.450

-3.450

0

3.800

-3.800

0

3.926

-3.926

0.63

Parkeerbelasting

15

2.210

-2.195

15

1.836

-1.821

5

1.537

-1.532

0.64

Belastingen overig

580

1.982

-1.402

580

1.982

-1.402

625

11.693

-11.069

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

66.650

-66.650

0

68.315

-68.315

0

67.396

-67.396

0.8

Overige baten en lasten

-612

343

-955

-999

395

-1.394

185

511

-327

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

50

0

50

50

0

50

1

0

1

0.10

Mutaties reserves

2.186

1.848

338

5.629

6.535

-906

6.702

5.913

789

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.315

0

2.315

2.316

0

2.316

2.328

0

2.328

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.685

418

1.266

1.455

404

1.050

1.324

499

825

2.1

Verkeer en vervoer

3.678

196

3.483

4.014

196

3.818

4.036

299

3.737

2.2

Parkeren

1.309

0

1.309

1.620

0

1.620

1.427

273

1.154

2.4

Economische havens en waterwegen

57

124

-67

57

124

-67

47

119

-72

2.5

Openbaar vervoer

361

275

85

394

275

119

393

269

123

3.1

Economische ontwikkeling

749

0

749

752

0

752

808

2

807

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

45

0

45

46

0

46

147

101

46

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

86

38

48

86

29

58

113

24

89

3.4

Economische promotie

241

110

131

280

110

171

288

128

160

4.1

Openbaar basisonderwijs

3

0

3

3

0

3

4

0

4

4.2

Onderwijshuisvesting

3.413

164

3.250

3.460

164

3.297

3.519

236

3.283

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.958

2.463

1.495

4.280

2.780

1.501

4.823

3.263

1.560

5.1

Sportbeleid en activering

762

0

762

790

13

778

783

13

770

5.2

Sportaccommodaties

1.350

355

994

1.744

355

1.389

1.478

350

1.127

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.535

2.690

2.845

6.004

3.073

2.932

5.837

2.929

2.908

5.4

Musea

878

66

812

957

66

891

940

69

870

5.5

Cultureel erfgoed

182

0

182

180

72

108

147

33

114

5.6

Media

872

16

856

872

16

856

835

11

824

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.617

185

2.432

2.778

244

2.534

2.827

283

2.544

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

16.477

463

16.015

4.253

1.229

3.024

4.134

1.283

2.851

6.2

Wijkteams

809

5

804

2.165

5

2.160

2.096

16

2.079

6.3

Inkomensregelingen

27.091

21.349

5.742

25.182

18.423

6.759

23.643

16.970

6.673

6.4

Begeleide participatie

9.047

0

9.047

9.291

0

9.291

8.721

0

8.721

6.5

Arbeidsparticipatie

2.152

358

1.794

3.339

676

2.663

3.375

308

3.067

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.130

4

3.126

6.305

4

6.301

6.579

2

6.577

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.301

704

597

2.634

704

1.930

2.091

459

1.632

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

28

0

28

6.993

0

6.993

10.808

0

10.808

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

283

31

252

285

31

253

290

31

259

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

361

0

361

2.059

0

2.059

698

0

698

7.1

Volksgezondheid

1.583

0

1.583

1.526

0

1.526

1.535

40

1.495

7.2

Riolering

2.160

3.593

-1.433

2.182

3.593

-1.411

2.274

3.897

-1.623

7.3

Afval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4

Milieubeheer

1.184

6

1.178

1.262

26

1.236

1.086

19

1.067

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

351

225

125

352

225

126

317

218

100

8.1

Ruimtelijke Ordening

800

0

800

962

69

893

826

86

739

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

280

0

280

10.956

12.491

-1.535

8.686

11.597

-2.911

8.3

Wonen en bouwen

1.269

850

419

2.217

1.691

525

2.260

1.887

373

totaal taakvelden

117.684

117.684

0

137.777

137.777

0

136.947

145.403

-8.455