Vlottende activa

De vlottende activa is onderverdeeld in:

  • voorraden
  • uitzettingen met een rentetypische looptijd van kleiner dan één jaar
  • liquide middelen en
  • overlopende activa.