Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Boekwaarde

Inves-

Des-

Bijdrage

Afschrij-

Boekwaarde

per 31-12-2016

teringen

investering

derden

vingen

per 31-12-2017

Economisch nut

Terreinen en gronden

3.391.286

703.577

4.094.863

Bedrijfsgebouwen

80.428.037

12.520.122

220.034

15.972

2.078.705

90.633.448

Woonruimten

3.623.956

180.000

1.475.644

260.982

2.067.330

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

11.951.765

765.577

210.083

622.951

11.884.308

Vervoermiddelen

930.156

24.207

905.949

Machines, apparaten en installaties

3.717.552

1.408.422

235.000

738.688

4.152.286

Overige materiële vaste activa

3.785.737

188.544

263.644

3.710.637

107.828.489

15.766.242

1.695.678

461.055

3.989.177

117.448.821

Af: voorzieningen woonwagens *

1.128.000-

826.221-

301.779-

Subtotaal economisch nut

106.700.489

15.766.242

869.457

461.055

3.989.177

117.147.042

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

7.964.877

1.453.471

38.049

119.790

9.260.509

Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut)

475.018

475.018

Maatschappelijk nut in openbare ruimte

Grond-, weg-, waterbouwkundige werken voor 2017

1.853.951

139.280

1.714.671

Grond-, weg,- waterbouwkundige werken na 2017

50.559

6.107.710

4.859.262

1.299.007

Subtotaal maatschappelijk nut in openbare ruimte

1.904.510

6.107.710

-

4.859.262

139.280

3.013.678

Totaal

117.044.894

23.327.423

869.457

5.358.366

4.248.247

129.896.247

* betreft de mutatie in de voorziening wegens verkoop van woonwagens.

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Per investering staat het in 2017 werkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2017 ten laste van het krediet is gebracht.
Vanaf 2017 moet er onderscheid gemaakt worden tussen investeringen in maatschappelijk nut die vóór 1-1- 2017 hebben plaatsgevonden en investeringen die ná 1-1-2017 hebben plaatsgevonden.

Omschrijving investering materiële activa

Bestedingen in 2017

Ontvangsten in 2017

Desinvestering in 2017

Cumulatief besteed

Terreinen en gronden

- Gronden Burense Poort

520.513

520.513

- Gronden Vahlstal

183.064

183.064

Economisch nut

Bedrijfsgebouwen

- Parkeergarage Westluidense Poort

7.045.829

20.939.073

- Cultuurcluster Westluidense Poort

4.749.961

20.521.304

- (Ver)nieuwbouw Lingecollege

407.681

451.619

- Verkoop pand Beethovenlaan 22

220.034

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

- Ondergrond kunstgrasveld Wadenoijen

316.610

316.610

- Voorbereidingskrediet Waalkade

187.020

210.083

-

- Toplaag kunstgrasveld Wadenoijen

186.313

186.313

Woonruimten

- woning Vahlstal

180.000

180.000

In 2017 zijn er woonwagens verkocht aan de woningstichting

1.475.644

1.475.644

Machines en Installaties

- Verkeerregelinstallatie Kellenseweg

542.200

235.000

307.200

- Aanschaf parkeerapparatuur kentekenparkeren WLP

583.348

638.723

- Theaterfaciliteiten (o.a geluid middenzaal, kabels trekkenwand)

105.997

105.997

- Investeringen lichtset en audioapparatuur Zinder

147.904

147.904

- narrowcasting beeldschermen Zinder

28.972

28.972

Overige materiële vaste activa

- Fietsparkeren binnenstad

40.388

40.388

- Inventaris diverse zalen Zinder

74.744

74.744

- Balie en horeca Zinder

45.477

45.477

Investeringen tbv bestrijding kosten heffing

Geactiveerde projecten riolering. Onder deze post zijn een groot aantal

projecten van riolering verantwoord zoals deze zijn opgenomen in het GRP.

Enkele grote projecten zijn:

- Maurikstraat

80.000

80.000

- Herstelmaatregelen Tiel Drumpt en Kapel-Avezaath

146.396

147.528

- Nachtegaallaan/ Lijsterstraat

356.860

667.841

- Minigemalen en stelselgemalen

105.280

105.280

- Minigemalen en stelselgemalen

98.419

114.419

- Waterberging Linge

76.025

76.025

Maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

- Autovrijparcours voor wielrenners en schaatsers

1.484.197

489.203

1.070.163

De reserve Tielse Methode wordt ingezet om deels de kapitaallasten te dekken.

De bijdrage betreft de bijdrage van de provincie voor dit project.

De investering wordt in 20 jaar afgeschreven.

- Fluvia Tiel fase 1

4.309.681

4.294.515

15.166

De investering wordt in 50 jaar afgeschreven.

- Ontsluitingsweg Wielerpark

205.612

205.612

De investering wordt in 25 jaar afgeschreven.

Ter indicatie is tevens de verzekerde waarde van de materiële vaste activa opgenomen.

Gebouwen en inventarissen

317.858.526

Binnenvaart en casco

940.000

Kostbaarheden / beelden

469.000