Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Boekwaarde

Inves-

Vermindering

Afschrijving

Aflossing

Boekwaarde

per 31-12-2016

teringen

per 31-12-2017

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

134.736

134.736

Leningen aan woningbouwcorporaties

9.135.611

395.823

8.739.788

Leningen aan overige verbonden partijen

954.830

190.967

763.863

Overige langlopende leningen

1.757.594

728.811

766.704

9.464

1.710.237

Totaal

11.982.771

728.811

766.704

-

596.254

11.348.624

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
De gemeente Tiel bezit:

42.728 gewone aandelen Vitens N.V. van € 1,= nominaal per aandeel

42.728

36.803 aandelen BNG ad € 2,50 nominaal per aandeel

92.008

Totaal

134.736

Leningen aan woningbouwcorporaties
Dit betreft leningen die in het verleden aan de Woningbouwcorporaties zijn verstrekt. In 2017 is er in zijn totaliteit € 395.823 afgelost. Hiervan is € 98.132 versneld afgelost.

Leningen aan overige verbonden partijen
In 2006 zijn cumulatief preferente aandelen Vitens omgezet in een achtergestelde lening van € 2.864.500. Jaarlijks wordt er € 190.967 afgelost op deze lening. Per balansdatum is er nog € 763.863 te vorderen.

Overige langlopende geldleningen

1.

Hypothecaire geldleningen ambtenaren

583.386

2.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

96.914

3.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen)

119.603

4.

Hondensportvereniging

24.977

5.

Stimuleringsfonds Vrom-startersleningen

124.281

6.

Energiebesparingsfonds

180.468

6b.

Doorlening energiebesparingsfonds

378.636

7.

Energiebesparingsfonds VVE

28.469

7b.

Doorlening energiebesparingsfonds VVE

136.642

Fondsdeel energiebesparingsfonds VVE

21.862

8.

Lening Stichting Solar

15.000

Totaal

1.710.237

  1. In 2017 is er in totaal € 165.615 afgelost. Voor deze geldleningen zijn zakelijke zekerheden (hypotheken) ontvangen.
  2. Op 1 januari 2017 bedroeg de boekwaarde van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting € 298.065. In 2017 is € 22.905 door verstrekt aan VVE's ten behoeve van het project Werk aan de Winkel. Daarnaast is € 17.287aan aflossingen ontvangen.
  3. Op 1 januari 2017 bedroeg de vordering op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ter stimulering van startersleningen € 84.131. In 2017 is er in totaal € 35.473 aan rente en aflossing bijgeschreven.
  4. In 2001 is een renteloze lening ad € 90.756 verstrekt aan de hondensportvereniging Tiel. Vanaf 1 december 2006 tot 1 december 2010 is er jaarlijks € 1.500 afgelost. Vanaf 2011 wordt 10 jaar lang € 8.326 afgelost.
  5. In de periode 2007 t/m juni 2008 zijn er door VROM startersleningen verstrekt aan diverse personen. Het ministerie van Infrastructuur en milieu (voorheen VROM) en de gemeente draaien allebei op voor de helft van de verstrekking. In totaal zijn er voor € 161.195 aan startersleningen verstrekt. Indien een lening wordt afgelost neemt onze vordering op het Stimuleringsfonds toe. In 2017 er in totaal € 17.282 aan rente en aflossing bijgeschreven.
  6. Dit betreft gelden die gemeente Tiel bij SVN heeft gestort voor energiebesparende maatregelen bij particulieren. De SVN verstrekt de leningen aan particulieren. Deze moeten de leningen in 10 - 15 jaar aflossen.
  7. Dit betreft gelden die gemeente Tiel heeft gestort bij de SVN voor energiebesparende maatregelen bij VVE's. De SVN verstrekt de leningen aan VVE's. Deze moeten de leningen in 10 - 15 jaar aflossen.
  8. In 2017 is een lening verstrekt aan Stichting Solar. Het betreft een renteloze lening die uiterlijk na 10 jaar terugbetaalt dient te worden.