Voorraden

Voorraden

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2016

31-12-2017

Gereed product en handelsgoederen (Culturele instellingen)

5.560

11.425

Onderhanden werken en gronden in exploitatie

1.762.984

3.433.518

Totaal

1.768.544

3.444.943

Grondexploitaties
De exploitatie van gronden is een meerjarig productieproces, waarbij de (definitieve) resultaten pas bij afronding van het complex zichtbaar worden. Per verslagjaar wordt inzicht gegeven in de voorlopige resultaten per ultimo boekjaar. Een nadere toelichting over de grondexploitatie is gegeven in de paragraaf grondbeleid en de grote projecten.

Bouwgronden in exploitatie x € 1.000

Stand per 31-12-2016

Investeringen

Opbrengsten

Winst-uitname

Boekwaarde per 31-12-2017

Inzet verlies-voorziening

Overhevelen naar materiële vaste activa

Stand per 31-12-2017

Nog te verwachten uitgaven

Nog te verwachten inkomsten

Verwacht resultaat

Plan Slokker

1.661

42

1.703

1.703

464

2.489

322

Westluidense Poort

1.447

345

122

1.670

-1.670

0

0

0

Santwijckse Poort

0

724

724

0

0

0

0

Burense Poort*

848

55

37

866

-345

521

0

0

0

Bulkweg 1/grond Industrieweg**

10

62

356

284

0

0

0

0

Muggenborch***

717

102

170

649

649

210

516

-343

Vahstal*

2.471

93

2.564

-2.200

364

0

0

0

Industrieweg/van Dijkhuizen**

1.109

50

1.159

-1.159

0

0

0

Passewaaij Buurt 7

-2.715

28

726

3.000

-413

-413

373

314

354

Passewaaij

2.776

65

997

1.844

1.844

1.844

0

Molenhoek**

0

30

30

0

0

0

0

Fluvia Tiel*

758

758

-78

680

0

0

0

correctie: verliesvoorziening****

-7.320

-7.320

-350

350

0

Totaal

1.762

1.596

3.162

3.284

3.480

-5.452

1.565

3.433

1.397

5.163

333

*project overgeheveld naar materiële vaste activa

** afgesloten projecten

*** verliesvoorziening gevormd van € 343.000, met inzet hiervan is het resultaat 0

Verloop verliesvoorziening

Stand 31-12-2016

7.320

Inzet tbv bouwgronden in exploitatie

-5.452

Overheveling naar reserves

-646

Vorming voorziening Ind.weg/Dijkh.

-1102

Toevoeging vanuit begroting

230

Stand per 31-12-2017

350

Parameters grondexploitatie

- kostenindex:

3,0%

- opbrengstenindex:

0,0%

- rekenrente:

1,50%

- disconteringsvoet:

2,00%

Toelichting te verwachten uitgaven en inkomsten
Slokker De kosten bestaan uit bouwrijp maken van het plangebied en plankosten. De inkomsten betreffen grondverkoop.
Muggenborch De kosten bestaan uit civiele kosten en plankosten. De verwachte inkomsten betreffen grondverkoop.
Passewaaij Buurt 7 De kosten bestaan uit civiele kosten en plankosten. De verwachte inkomsten betreffen exploitatiebijdragen.
Passewaaij De verwachte inkomsten betreffen grondverkoop.

Winstuitname

De BBV notitie grondexploitatie 2016 schrijft voor wanneer er winstneming moet worden genomen binnen de grondexploitatie. Op basis van deze voorschriften is er in 2017 een tussentijdse winst genomen bij het project Passewaaij buurt 7.

Voorzieningen
Voor grondexploitaties met een negatief eindsaldo is conform het BBV een verliesvoorziening getroffen.