Overlopende activa

Overlopende activa

Stand per

Stand per

31-12-2016

31-12-2017

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen

nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering

op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

- Het Rijk

733.014

- overige Nederlandse overheidslichamen

444.256

a. Vooruitbetaalde bedragen

90.430

1.367.640

b. nog te ontvangen bedragen

15.966

1.196.840

Totaal

106.396

3.741.750

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

Stand per

Toevoeg-

Vrijgevalen

Stand

31-12-2016

ingen

bedragen

per 31-12-2017

Te ontvangen voorschotbedragen Rijk

-

733.014

733.014

Ministerie van Financiën inzake vluchtelingen

98.390

98.390

Ministrie SZW vangnet en BBZ

634.624

634.624

Te ontvangen voorschotbedragen overige Nederlandse

-

444.256

444.256

overheidslichamen

Provincie Bijdrage Verenfonds 2016 en 2017

122.610

122.610

Provincie bijdrage GSO-4

321.646

321.646

Totaal

-

1.177.270

-

1.177.270

a.Vooruitbetaalde bedragen
Hieronder zijn o.a. verantwoord de bijdrage aan Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe voor 1e kwartaal 2018 ad. € 1.049.612, contributie VNG 2018 € 56.122 en diverse onderhoudsabonnementen en contributies voor 2018.

b. Nog te ontvangen bedragen
De te verrekenen voorschotten inzake Ambulante jeugd ad € 623.678 en nog op te leggen belastingkohieren 2016 en 2017 ad. € 460.401 zijn hieronder verantwoord. Ook een vordering op de belastingdienst inzake te hoge voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2016 en 2017 ad € 82.633 is hier opgenomen.