Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene weerstandsreserve(s), bestemmingsreserves en het resultaat van het boekjaar.

Reserves
Reserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, voor zover niet bestemd om fluctuaties in de exploitatiesfeer op te vangen. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Algemene weerstandsreserve
    Deze heeft de functie van financiële buffer en wordt gebruikt voor het opvangen van financiële tegenvallers. Een beoordeling van de algemene weerstandsreserve ten opzichte van de verwachte risico's is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
    Het saldo van de reserve wordt ingezet als financieringsmiddel.
  • Bestemmingsreserves
    Dit zijn reserve waarvan, op grond van een besluit van de gemeenteraad, een bepaalde (tijdelijke) bestemming is gegeven. Binnen de bestemmingsreserves wordt onderscheid gemaakt in
  • bestemmingsreserve die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht
  • overige bestemmingsreserves.

Aan reserves wordt geen rente toegevoegd tenzij de reserve dient ter dekking van kapitaallasten.

Reserves

Stand

Toevoeging

Onttrekking

Mutatie

Vermindering

Stand

per 31-12-2016

via resultaat

via resultaat

vorig

ivm

per 31-12-2017

bestemming

bestemming

boekjaar

afschrijvingen

Algemene weerstandsreserve

9.993.029

159.462

2.483.317

516.594

7.152.580

Overige bestemmingsreserves

Reserve parkeren

4.991.186

182.738

494.250

132.646

4.547.028

Reserve riolering

216.832

43.187

216.832

43.187

Reserve multifunctioneel gebouw Avezaath

311.444

6.229

16.601

301.072

Reserve Tielse Methode

153.118

153.118

Reserve automatisering

1.539.760

540.005

120.834

624.039

1.334.892

Reserve onderhoud schoolgebouwen

772.818

115.391

232.777

655.432

Reserve Stichting Duurzaam Rivierenland

90.756

1.815

24.504

68.067

Reserve onderhoud wegen

0

160.855

160.855

Reserve klimaatbeleid

108.631

12.986

14.783

106.834

Revolverend energie investeringsreserve

300.000

300.000

Reserve woonwagens

130.283

2.606

60.212

72.677

Reserve onderhoud groen

112.270

112.270

Reserve financiële herplantplicht bomen

24.200

4.000

28.200

Algemene reserve Grondexploitatie

1.784.091

3.024.200

4.808.291

Reserve begraafplaats Ter Navolging

10.800

300

2.862

8.238

Reserve monumenten

113.023

113.023

Reserve civiele kunstwerken

182.647

95.009

87.638

Reserve onderhoud strategische eigendommen

101.711

393.781

112.058

383.434

Reserve gemeentelijke eigendommen

377.702

106.748

484.450

Reserve evenementenfonds

11.051

11.051

Bestemmingsreserve Brede School Kokkenhof

495.516

495.516

Reserve onderhoud Brede Zorgschool

109.122

29.519

138.641

Reserve verrijkingsmaatregelen

111.175

23.974

87.201

Reserve IKC

170.000

170.000

Reserve onderhoud Plantage en bibliotheek

364.493

39.356

403.849

Reserve Vogelbuurt

208.922

42.094

166.828

Reserve collectie museum

34.336

3.780

38.116

Reserve onderhoud museum

58.837

14.396

73.233

Reserve amateurkunst

31.731

6.664

25.067

Reserve kapitaallasten buitensportaccommodaties

1.195.629

23.913

76.780

1.142.762

Reserve onderhoud binnensportaccommodaties

669.358

177.486

491.872

Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof

911.437

109.946

71.000

950.383

Reserve verbouwing Agnietenhof

1.131.324

22.626

51.622

1.102.328

Reserve onderhoud Agnietenfof

390.719

42.812

14.116

419.415

Algemene reserve Agnietenhof

112.034

16.535

128.569

-

Reserve elektronisch kinddosier

1.546

1.546

-

Reserve wijkgericht werken

209.828

8.482

201.346

Reserve frictiekosten ombuigingen

279.089

47.550

21.262

305.377

Reserve versterking ambtelijke organistie

684.805

30.000

364.266

350.539

Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex

736.863

103.022

35.046

804.839

Egalisatiereserve gebouwen gemeent. org.

1.293.075

25.861

58.909

1.260.027

Reserve onderhoud Stadhuiscomplex

322.086

132.387

454.473

Reserve kapitaallasten gemeentewerf

311.769

290.145

49.518

552.396

Reserve Sociaal Domein

842.225

260.471

995.099

107.597

Reserve RW-POA

0

573.318

573.318

Risicoreserve WLP

637.741

718.426

404.783

951.384

22.475.983

7.248.904

2.446.334

1.115.865

1.116.424

25.046.264

Totaal

32.469.012

7.408.366

4.929.651

1.632.459

1.116.424

32.198.844

Verloop van de algemene weerstandsreserve

Vermeerdering /

Stand

vermindering

Stand per 31-12-2016

9.993.029

Bij:

Saldo jaarrekening

- inzet tekort jaarrekening 2016

630.594

-630.594

Verder is er gestort:

- Herindicatie hulp bij het huishouden (uit resultaatbestemming 2016)

75.000

- Integratietraject Dynamiek/Mozaiëk (uit resultaatbestemming 2016)

39.000

- Eigen kracht

20.620

- Schadeuitkering WIZ-fraude

2.670

- Restant budget Dynamiek

55.382

- Voordelig resultaat DVO-handhaving

68.790

- Restant budget rekenkamer

12.000

273.462

Onttrekkingen op basis van besluitvorming

- opstartkosten Werkzaak

-110.635

- Burgerparticipatie

-20.024

- Inbesteding BOR transitiekosten

-1.840

- Compensatieregeling eigen risico

-51.490

- Implementatie participatiewet

-100.000

- Gidsgelden

-10.771

- Budget outsourcen BTH

-126.244

- woonconsulent onderste trede woonladder

-55.078

- Transitiekosten AWBZ en Jeugdzorg

-6.198

- Restant extra rijksmiddelen armoedebestrijding

-148.238

- Flankerende middelen BWB

-181.183

- Convenant kinderen doen mee/minimabeleid

-54.545

- Restant budget regionaal Werkbedrijf

-384.000

- bijdrage verplaatsing Reuvers

-680.670

- Regenboogloper

-2.011

- opstartkosten AJZ/FZ BWB

-48.085

- Uitbetaling vakantiegelden medewerkers BWB

-83.928

- Achterblijvende overhead BOR

-136.800

- vorming voorziening personeel

-129.800

- dekking loonkosten medewerker niet mee overgegaan naar AVRI

-37.776

- herindicatie hulp bij het huishouden

-75.000

- integratietraject Dynamiek/Mozaiëk

-39.000

-2.483.316

7.152.581

Claims op basis van besluitvorming

- Middelen burgerparticipatie

-56.940

- Schadeuitkering WIZ

32.734

- Budget outsourcen BTH

-130.563

- AWBZ pakketmaatregelen ten behoeve van onderste trede woonladder

-58.528

- Gidsgelden

-6.861

- Inbesteding BOR transitiekosten

-131.345

- Hertaxatie verzekerde objecten

-17.840

- Implementiekosten Dynamiek in Mozaïek

-55.382

-424.725

Vrij besteedbaar

6.727.856

Toelichting op het doel en de mutaties van de verschillende bestemmingsreserves

Reserve parkeren
De reserve dient ter dekking van de investeringen die zijn opgenomen in het Parkeerbeleidsplan. De storting betreft de rente over het saldo van de reserve per 1 januari 2017 (€ 49.912) en het voordelige resultaat op de exploitatie van parkeren (€ 132.826). Er is € 132.646 uit de reserve onttrokken i.v.m. kapitaallasten voor het onderdeel parkeren. De boeking heeft gesaldeerd plaatsgevonden.

Reserve riolering
Deze reserve is gevormd door efficiencyvoordelen binnen riolering. Het efficiencyvoordeel van 2017 ad. € 43.187 is toegevoegd aan de reserve.

Reserve multifunctioneel gebouw Avezaath
Doel van de reserve is dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit de investering. In 2017 zijn de kapitaallasten van de investering in het multifunctioneel gebouw gedeeltelijk ten laste van de reserve gebracht.

Reserve Tielse Methode
De reserve dient ter dekking van de kosten voor het project Wielerbaan Schaarsdijk. In totaal is er voor dit project € 226.000 gereserveerd; hiervan is € 72.882 onttrokken in voorgaande jaren. In 2017 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden, doordat de gemaakte kosten gedekt zijn uit van de provincie Gelderland ontvangen gelden. Per balansdatum is er nog € 153.118 gereserveerd voor project Wielerbaan.

Reserve automatisering / reserve kapitaallasten vervangingsplan I&A
Deze reserve is in 2001 gevormd en dient ter dekking van de investeringen in automatiseringsapparatuur. De storting ad. € 540.005 is conform de primitieve begroting. Daarnaast zijn de kosten ten behoeve van het digitaliseringsproject € 54.077, ICT-projecten van BWB € 97.618 en investeringen voor Zinder ad. 66.758 ten laste van de reserve gebracht. De kapitaallasten ad. € 526.420 worden eveneens uit de reserve automatisering gedekt.

Reserve onderhoud schoolgebouwen
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten de voorziening onderwijs op te heffen en hiervan een reserve te vormen die als doel heeft de kosten voor groot onderhoud (met name buitenkant) van de onderwijsgebouwen te egaliseren. De kosten van het uitgevoerde onderhoud aan het schoolgebouwen aan de Burgemeester Schullstraat 2 is, met een maximum van € 232.777, in 2017 onttrokken uit deze reserve. Aan de reserve is een bedrag van € 115.391 toegevoegd. Dit bedrag is niet uitgegeven voor onderhoud en daarom aan de reserve toegevoegd.

Reserve Stichting Duurzaam Rivierenland
De reserve is ontstaan door overheveling van middelen voor het project 'Leren ontspannen langs de Waal' uit de reserve Tielse Methode. De reserve valt in 10 jaar vrij (zie ook toelichting bij 'bijdrage in activa van derden'). De afschrijvingslasten worden per saldo gedekt uit deze reserve.

Reserve onderhoud wegen
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten de voorziening onderhoud wegen op te heffen en hiervan een reserve te vormen. Het doel van de reserve is kostendekkingsmiddelen te reserveren om de te verwachten hogere kosten voor onderhoud aan wegen te dekken. In de 2e voortgangsrapportage 2017 is gemeld dat een deel van de gereserveerde budgetten 2017 overgeheveld wordt naar 2018. Het overschot is uitgekomen op een bedrag van € 160.855 en dit bedrag is dan ook toegevoegd aan de reserve.

Reserve klimaatbeleid
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 is besloten om € 35.000 van het jaarrekeningresultaat 2010 te storten in deze te vormen reserve. Het doel van de reserve is uitvoering te geven aan het klimaatbeleidsplan dat voor meerdere jaren geldt. Eventuele overschotten op het jaarlijkse budget voor klimaatmiddelen worden gestort in de reserve. Het overschot van 2017 ad. € 12.986 is gestort in deze reserve.
Er is een eenmalige subsidie verstrekt aan Dierenpark Tiel van € 14.783 en deze is ten laste gebracht van de reserve klimaatbeleid. Dit is gemeld in de 2e voortgangsrapportage 2017.

Revolverend energie investeringsreserve
Deze reserve is ingesteld om energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie te stimuleren. Door middel van deze reserve worden duurzaamheidsleningen aan particulieren verstrekt. In 2017 hebben geen mutaties plaatsgevonden op deze reserve.

Reserve woonwagens
De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen en vervanging van woonwagenhuisjes voor zover deze niet gedekt worden uit de huuropbrengsten. De dotatie betreft de rente over het saldo per 1 januari 2017 en de onttrekking ad. € 60.212 dient ter dekking van de kapitaallasten.

Reserve onderhoud groen
Deze reserve was voorheen een voorziening die de kosten voor groot onderhoud van renovaties en projecten zoals die in het Groenbeheerplan waren vastgesteld, zou dekken. Op 21 januari 2013 heeft het college besloten de voorziening op te heffen en is aan de raad voorgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2012 om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen omdat een gedegen onderhoudsplan ontbreekt. In 2017 hebben geen mutaties plaatsgevonden op deze reserve.

Financiële herplantplicht bomen
In de op 15 september 2010 vastgestelde bomenverordening is een artikel (art.8) opgenomen over financiële herplantplicht. Deze financiële herplantplicht houdt in dat indien feitelijke herplant niet mogelijk is er een financiële bijdrage verlangd wordt. Deze financiële vergoeding wordt dan gebruikt voor herplant elders.
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten de voorziening op te heffen en er een reserve van te maken. Het doel van de reserve is deze financiële herplant goed te kunnen bewaken en de feitelijke herplant te kunnen bekostigen. De vermeerdering ad. € 4.000 betreft de dotatie van de in 2017 ontvangen kapvergunning.

Algemene reserve grondexploitatie
De reserve vormt een financiële buffer om mogelijke risico's in grondexploitaties, waarvoor geen reserve of voorziening is gevormd, op te vangen. In 2017 is € 24.200 toegevoegd aan deze reserve in verband met het afsluiten van project De Boomgaard. Verder is er een tussentijdse winstneming geweest van het project Passewaaij buurt 7 wat resulteerde in een storting van € 3.000.000 in de reserve grondexploitatie.

Reserve begraafplaats Ter Navolging
Op 19 november 2014 is door de raad besloten om een reserve te vormen voor het restaureren van historische grafmonumenten Ter Navolging. Bij ieder nieuw uitgegeven (urnen)graf of particuliere gedenkplaats wordt een gedeelte van de leges in de reserve gestort. In het afgelopen jaar is er € 300 toegevoegd aan de reserve. De restauratiekosten van een graftombe ad. € 2.862 zijn uit de reserve onttrokken.

Reserve monumenten
Doel van de reserve is het reserveren van middelen voor grotere, langlopende projecten voor archeologie en restauratie. Bij het vaststellen van de programmarekening 2006 is voorgesteld om de reserve te maximeren op € 200.000. In 2017 hebben geen mutaties plaatsgevonden op deze reserve.

Reserve civiele kunstwerken
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten de voorziening op te heffen en er een reserve van te maken. De voorziening voldeed niet aan de voorwaarden om als voorziening in stand te houden. De reserve heeft als doel groot onderhoud van de civiele kunstwerken te dekken. De hogere onderhoudskosten ad. € 95.009 zijn uit de reserve gehaald.

Reserve onderhoud strategische eigendommen
Strategisch bezit ten aanzien waarvan -blijkend uit een raadsbesluit- geen reëel en stellig voornemen bestaat dat deze binnen afzienbare tijd in ontwikkeling worden genomen, zijn uit de grondexploitatie gehaald en overgebracht naar de materiële vaste activa. Hiermee wordt voldaan aan de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De reserve is bestemd voor beheer en onderhoud van deze bezittingen, totdat daarvoor structureel gelden zijn opgenomen in de begroting.

Het nadelig resultaat in de exploitatie op het strategisch bezit van boekjaar 2017 van € 13.058 is onttrokken aan deze reserve. Daarnaast zijn de sloopkosten van de panden Jacob Cremerstraat 3 en Spoorstraat 14 in totaal € 99.000 ten laste van de reserve gebracht. De netto verkoopopbrengst van de panden aan de Latensteinse Rondweg en Lijsterstraat ad. € 291.500 zijn aan de reserve toegevoegd. Daarnaast is er nog een storting geweest van € 102.000 als gevolg van een vrijval van de verliesvoorziening inzake Wetro-terrein.

Reserve gemeentelijke eigendommen
In de raadsvergadering van 16 december 2015 is besloten de voorziening gemeentelijke eigendommen op te heffen. De voorziening voldeed niet aan de voorwaarden van BBV om als voorziening in stand te laten houden. Besloten is om een reserve te vormen. De reserve heeft als doel groot onderhoud aan de gemeentelijke panden te dekken. In 2017 is er € 106.700 toegevoegd aan de reserve inzake niet besteedde gelden groot onderhoud 2017.

Reserve evenementenfonds
Bij het vaststellen van de deelverordening evenementensubsidies in 2009 is besloten dat bij een overschot op de exploitatie van waarderingssubsidies, deze gestort wordt in een evenementenfonds. Een tekort wordt ten laste van deze reserve gebracht. In 2017 heeft geen mutatie plaatsgevonden op deze reserve.

Reserve kapitaallasten Brede School Kokkenhof
De reserve is gevormd door overheveling van € 310.000 van de Reserve kapitaallasten Brede Zorgschool en overheveling van het saldo € 185.516 van de voorziening gebouwen onderwijs. De reserve dient ter dekking voor (ver) nieuwbouw van deze locatie. In 2017 heeft geen mutatie plaatsgevonden op deze reserve.

Reserve onderhoud Brede Zorgschool
De gemeente Tiel voert het groot onderhoud aan de school uit voor het schoolbestuur. Daarvoor krijgt zij een jaarlijkse vaste vergoeding van de school. Het groot onderhoud fluctueert echter. Omdat de school nieuw is, is het groot onderhoud nog beperkt. De overschotten op het onderhoudsbudget worden gestort in de reserve. Dit was in 2017 een bedrag van € 29.500.

Reserve verrijkingsmaatregelen
De reserve valt vrij in 10 jaar en dient ter dekking van de afschrijvingslasten van drie investeringen uit het huisvestingsprogramma onderwijs 2009:
- verrijking Prins Mauritsschool (€ 110.447)
- verrijking Rotondaschool (€ 24.366) en
- verrijking Vrije School (€ 80.950)
De kapitaallasten van 2017 zijn uit de reserve onttrokken.

Reserve IKC
Deze reserve is gevormd voor het afdekken van boekverliezen van de vrijkomende locaties (tijdelijke gymzaal en schoolwoningen). In 2017 is er € 170.000 in de reserve gestort.

Reserve onderhoud Plantage en Bibliotheek.
Bij de jaarrekening 2014 is besloten om vanwege het ontbreken van een actueel onderhoudsplan, de voorziening onderhoud Plantage en voorziening onderhoud Bibliotheek op te heffen en deze in te zetten voor een nieuw te vormen reserve onderhoud Plantage en Bibliotheek. De reserve zal later worden ingebracht bij een nieuw te vormen voorziening voor de Westluidense Poort. De stortingen zijn de reguliere stortingen cf. de begroting. In 2017 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Reserve Vogelbuurt
Deze reserve is gevormd om hieruit de kosten van het project Vogelbuurt te dekken. In 2017 is € 42.000 aan de reserve onttrokken ter dekking van kosten voor project Vogelbuurt.

Reserve collectie museum
De reserve is in het verleden gevormd om grotere, waardevolle aankopen te kunnen financieren. In 2017 heeft storting cf. de begroting plaatsgevonden. In 2017 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Reserve onderhoud museum
Deze reserve is gevormd om uitgaven voor groot onderhoud uit te dekken. In 2017 is gestort conform de begroting. Er hebben geen onttrekkingen aan de reserve plaatsgevonden.

Reserve amateurkunst
In de raad van 19 september 2007 is besloten bij het vaststellen van de 'Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel' voor de subsidiëring van verenigingen en activiteiten op het gebied van amateurkunst jaarlijks een dotatie in een reserve te doen in plaats van het jaarlijks opnemen in de gemeentebegroting van een budget. In 2017 is er € 6.600 uit de reserve onttrokken in verband met hogere uitgaven voor amateurkunst.

Reserve kapitaallasten buitensportaccommodaties
De reserve is gevormd om de kapitaallasten voortvloeiende uit investeringen in buitensportaccommodaties te dekken.
De kapitaallasten ( € 76.780) van het korfbalveld, kunstgrasveld De Lok en Rauwenhof zijn in 2017 ten laste van de reserve gebracht. Er heeft een rentebijschrijving plaatsgevonden van € 23.913.

Reserve onderhoud binnensportaccommodaties
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten de voorziening onderhoud sporthallen en zwembad op te heffen en er en er een reserve van te maken.
Doel van de reserve is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van de sporthallen en zwembad. In 2017 is er € 177.400 onttrokken voor egalisatie groot onderhoud.

Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof
De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen tot € 50.000 in (theater)technische installaties, inventaris, computersysteem en dergelijke. De vermeerdering betreft een dotatie conform begroting inclusief rentebijschrijving. De vermindering betreft kapitaallasten van investeringen die in de jaren 2008 t/m 2016 hebben plaatsgevonden in theaterfaciliteiten en installaties.

Reserve verbouwing Agnietenhof
Deze reserve is in 2014 nieuw gevormd. Zij dient ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de verbouwing van de publieksruimte. Aan de reserve wordt 2% rente toegevoegd. De onttrekking betreft de bijdrage in de kosten van de verbouwing. De onttrekking gebeurt via een jaarlijks gelijkblijvende annuïteit.

Algemene reserve Agnietenhof
In de raadsvergadering van 20 maart 2013 is het 'Convenant interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof 2013 t/m 2016' aangenomen. Hierin is in artikel 6.2 bepaald dat indien er sprake is van een positief resultaat bij de resultaatbestemming een algemene reserve gevormd kan worden. Dit kan alleen als de weerstandsreserve op het gewenst niveau is. In 2017 is het positieve resultaat ad. €16.535 toegevoegd aan de reserve. Bij de 2e voortgangsrapportage is besloten de reserve in te zetten voor het vormen van een voorziening personeel.

Reserve onderhoud Agnietenhof
Omdat er nog geen actueel onderhoudsplan is opgesteld na de verbouwing, moest de voorziening onderhoud worden opgeheven. Er is besloten deze voorziening om te zetten in de reserve. Op het moment dat er weer sprake is van een actueel onderhoudsplan, zal deze worden teruggedraaid. De reserve dient ter dekking voor kosten van groot onderhoud. In 2017 zijn de kosten voor buitenschilderwerk ten laste van de reserve gebracht.

Bestemmingsreserve elektronisch kinddossier
Deze reserve is gevormd voor de dekking van de implementatiekosten van het elektronisch kinddossier. Aangezien hiervoor geen uitgaven meer zijn te verwachten is het saldo van de reserve € 1.546 ten gunste van de exploitatie gebracht en de reserve kan hiermee worden opgeheven.

Reserve wijkgerichtwerken
Doel van de reserve is dat de wijken mogen sparen voor grotere projecten die het jaarbudget overstijgen. In 2017 is er per saldo € 8.400 aan de reserve onttrokken.

Reserve frictiekosten ombuigingen
In de raad van 20 februari 2008 is besloten een reserve frictie ombuigingen in te stellen. Het overschot aan ombuigingen in 2008 is destijds in de reserve gestort.
De onttrekking ad. € 21.262 betreft het nog niet realiseren van de bezuiniging Zaak van de Stad. Dit is gemeld in de 2e voortgangsrapportage 2017. De besparing op de budgetten overhead BOR (cf primitieve begroting) ad. € 47.550 is gedoteerd.

Reserve versterking ambtelijke organisatie
In de raad van 17 februari 2016 is besloten een bedrag ad. € 813.000 te reserveren voor versterking van de ambtelijke organisatie. In 2017 is er € 30.000 aan de reserve toegevoegd conform begroting. Verder is er € 364.000 uit de reserve onttrokken voor trajecten gericht op verbetering van kwaliteit, zowel op individueel als teamniveau, mobiliteit en verhogen van de ontwikkelkracht van de organisatie.

Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex
Doel van de reserve is het dekken van de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen ten behoeve van het gebouw, installaties enz. De vermeerdering betreft een storting vanuit de exploitatie en rentebijschrijving. De geraamde kapitaallasten van investeringen zijn conform begroting ten laste van deze reserve gebracht.

Onderhoudsreserve Stadhuiscomplex
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten de voorziening op te heffen en er een reserve van te maken. Dit had te maken dat er geen actueel onderhoudsplan aanwezig was en hierdoor werd niet voldaan aan de voorwaarden om de voorziening in stand te houden. In 2017 is het overschot op het onderhoud ad. € 132.387 toegevoegd aan deze reserve.

Egalisatiereserve gebouwen gemeentelijke organisatie
In de raad van 18 december 2013 is ten behoeve van Expeditie Tiel; huisvestingsmodel gemeentelijke organisatie besloten deze nieuwe reserve te vormen. Hierbij is € 500.000 gestort vanuit de voorziening stadhuiscomplex en € 380.406 vanuit de reserve kapitaallasten stadhuiscomplex. In 2017 is de rente ( € 25.861) aan de reserve toegevoegd. Er is € 58.909 conform begroting onttrokken aan deze reserve.

Reserve kapitaallasten gemeentewerf
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is besloten € 414.000 in te zetten ter dekking van de kapitaallasten van de gemeentewerf. De vermeerdering betreft de rentebijschrijving ad. € 7.009 en de verkoopopbrengst gronden Bulkweg en Industrieweg ad. 283.910. De onttrekking ad. 49.518 heeft plaatsgevonden conform de begroting en dient ter dekking van de kapitaallasten.

Reserve Sociaal Domein
Ter dekking van de tekorten binnen het programma Sociaal Domein is de volledige reserve ingezet behoudens het overschot 2015 op het budget voor het mantelzorg compliment (€ 107.597).

Reserve RW-POA
De financiering van het RW-POA vindt plaats door rijksgelden die door Tiel worden ontvangen als centrumgemeente. Overschotten en tekorten worden verrekend met deze bestemmingsreserve en ingezet voor de dekking van de lasten van het RW-POA.

Reserve Westluidense Poort
Deze reserve is in 2014 nieuw gevormd en heeft als doel de risico's die zich bij de ontwikkeling van dit plan kunnen voordoen op te vangen. De reserve wordt gevormd door het verschil tussen de rekenrente van het project (4%) en de werkelijke rente die op het moment lager is. Het verschil wordt berekend door de rente voor een 25-jarige lening aan het begin van elk kwartaal toe te rekenen aan de uitgaven die in dat kwartaal worden gedaan. Er heeft een dotatie plaatsgevonden van € 718.426.