Overlopende passiva

Stand per

Stand per

31-12-2016

31-12-2017

a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

4.239.203

b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;

5.181.108

1.531.449

c.Vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.065.527

1.128.733

Totaal

6.246.635

6.899.385

Vooruitontvangen rijksbedragen met een specifiek bestedingsdoel

Stand

Toevoeg-

Vrijgevalen

Stand

per 31-12-2016

ingen

bedragen

per 31-12-2017

Voorschotten Rijk

988.229

1.236.943

Vooruitontvangen gelden project woninginbraken

21.870

21.870

-

Subsidie Onderwijsachterstandenbeleid

895.659

368.331

527.328

Bijdrage algemene uitkering

0

385.000

385.000

Vooruitontvangen subsidie kwalificatiegelden

69.676

2.139

71.815

Vooruitontvangen bijdrage geluidssanering

83.700

83.700

Vooruitontvangen bijdrage arbeidstoeleiding

169.100

169.100

Vooruitontvangen sociaal pension

1.024

1.024

-

Overige Nederlandse overheidslichamen

4.192.880

294.506

Vooruitontvangen bijdrage Wielerpark

489.204

489.204

-

Vooruitontvangen bijdrage GGD statushouders

0

20.000

20.000

Vooruitontvangen bedragen GSO-4

3.367.678

3.367.678

-

Vooruitontvangen bedragen ISV-3

47.244

47.244

-

Vooruitontvangen subsidie Vinkenhof

200.000

100.000

100.000

Vooruitontvangen subsidie Kellen

55.103

55.103

-

Vooruitontvangen bijdrage beschermingstafels

14.239

14.239

Vooruitontvangen NEDvangelden

53.084

53.084

Vooruitontvangen bijdrage CMK

11.852

11.852

Vooruitontvangen bijdrage Veiligheidshuis

95.331

95.331

Transformatie in versnelling Rivierenland (progr. Jeugd)

33.651

33.651

-

Totaal

5.181.109

834.445

4.484.105

1.531.449