Inleiding

Aan de raad

Voor u liggen, of u kijkt naar de website van, de jaarstukken van 2017 van de gemeente Tiel. Ze bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. aanbiedingsbrief bestaande uit:
  • inleiding
  • algemene beschouwingen (bevat op hoofdlijnen enkele 'highlights' van 2017)
  • financiële beschouwingen
  • het vaststellingsbesluit
  • de controleverklaring van de onafhankelijke accountant;

2. de programmaverantwoording (inclusief algemene baten en lasten, overhead en vennootschapsbelasting)

3. de paragrafen;
4. de jaarrekening bestaande uit

  • overzicht van baten en lasten
  • balans met toelichting

Tevens vindt u aan het einde in de jaarrekening de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA) en rapporteren we over het financiële verloop van de kapitaalkredieten.

De jaarrekening sluiten we af met een positief saldo van € 8.455.207. Hierin is begrepen een opbrengst precarioheffing op elektriciteitsleidingen over de jaren 2012-2017 van € 9.645.152. Of deze opbrengst ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd is onzeker. We gaan hier nog uitgebreid op in. Zonder deze opbrengst is sprake van een tekort van bijna € 1,2 miljoen.

In hoofdstuk 3 'Financiële beschouwingen' van de Aanbiedingsbrief lichten wij de resultaten nader toe en doen we een voorstel voor de resultaatbestemming. Deze resultaatbestemming leidt er toe dat het uiteindelijke tekort op de jaarrekening uitkomt op € 2,1 miljoen.

De programmaverantwoording sluit aan op de indeling die in de begroting 2017 is gehanteerd. Dat betekent dat we voor alle programma's rapporteren op basis van vastgestelde speerpunten, uitgewerkt in een doelenboom en indicatoren. We proberen elk jaar weer verdere verbeteringen in de begroting en de verantwoording aan te brengen, zowel in de programma's als in de paragrafen. Graag ontvangen we hierop ook uw input.

In de programmabegroting 2017 hebben we een aantal wijzigingen van de opzet van de stukken doorgevoerd in verband met de vernieuwing van het BBV. Dit vindt u ook terug in de jaarstukken.

College van Burgemeester en Wethouders,
de secretaris, de burgemeester,