Algemene beschouwingen

Op tal van plaatsen is duidelijk te zien dat in de gemeente Tiel in 2017 belangrijke zaken zijn gerealiseerd. Aan de westkant van de stad ligt de wielerbaan klaar, in het centrum zijn parkeergarage Westluidensepoort en cultuurcentrum Zinder verrezen en aan de oostkant heeft de Santwijckse Poort vorm gekregen. Stuk voor stuk zijn dit voorbeelden van voorzieningen die zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers een verrijking van de stad betekenen.

Behalve deze zichtbare veranderingen, zijn er ook resultaten geboekt die minder tastbaar maar zeker zo belangrijk zijn. Het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Tiel is volgens de inspectie een voorbeeld voor andere gemeenten, om maar iets te noemen. En de stad werd veiliger; over bijna de gehele linie was er in 2017 sprake van een daling van de overlast- en criminaliteitscijfers. Ook het aantal bijstandsgerechtigden daalde, in Tiel nog sterker dan het landelijk percentrage.

Tegelijkertijd dienden zich in het afgelopen jaar weer nieuwe opgaven aan waar met vereende krachten aan gewerkt wordt. Samen met andere partijen probeert de gemeente mensen met beginnende schulden eerder in het vizier te krijgen om zo grotere schulden te voorkomen. Het thema arbeidsmigranten en de gevolgen die dat met zich meebrengt is in 2017 in beeld gebracht en met betrokken partners is voor dit onderwerp een aanpak uitgestippeld. Verder is onder meer een eerste verkenning uitgevoerd naar de gevolgen van het landelijke beleid dat aardgas op den duur niet meer beschikbaar is voor verwarmen en koken.

Bij deze, maar ook bij andere, maatschappelijke vraagstukken is de gemeente niet als enige aan zet. De inzet van andere partijen is noodzakelijk. Vanuit dat besef zijn in het afgelopen jaar zaken anders aangepakt dan in het verleden. Het sportbeleid bijvoorbeeld krijgt vorm op basis van de inbreng van verenigingen, organisaties en inwoners die betrokken zijn bij bewegen en gezondheid. En voor het versterken van de binnenstad zijn behalve de gemeente ook de winkeliers, de vastgoedeigenaren en de historische verenigingen aan zet.

Wat de binnenstad betreft, heeft de gemeente in 2017 de eerste stap gezet om de uitstraling van het hart van de stad te verbeteren. Er is extra budget beschikbaar gesteld voor het verzorgen van de openbare ruimte in het centrum. Extra budget voor alle wijken is niet mogelijk. Gelukkig zijn er steeds meer bewoners die mee willen helpen om zwerfvuil tegen te gaan en zo te zorgen voor schone straten en buurten.

De betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving staat ook centraal in de nieuwe omgevingswet. Daarmee sluit de wet goed aan op de weg die Tiel al was ingeslagen om vooral samen met de inwoners aan de gemeente te werken. In 2017 is in het kader van de nieuwe Omgevingswet gezocht naar de wijze waarop dit in de praktijk een succes kan worden. Zoals van tevoren al verwacht is dat een zoektocht, waarbij al doende met elkaar veel wordt geleerd.