Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2018

gelet op artikel 197 tot en met 201 van de Gemeentewet;

besluit:

de jaarstukken 2017 vast te stellen:

  1. In te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken.
  1. De reserve Elektronisch Kinddossier op te heffen.

3. De volgende bedragen te bestemmen ten laste van het resultaat:

Opbrengst precariobelasting elektriciteitsleidingen

€ 9.645.152

Opvang statushouders

€ 157.077

Vrijval verliesvoorziening WLP inzetten voor nakomende kosten WLP en opstartkosten Zinder
Vorming reserve wachtgelden wethouders

€ 464.000
€ 309.296

Trots op Tiel

€ 17.750

4. Het tekort na resultaatbestemming te dekken uit de algemene weerstandsreserve.

5. In te stemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op programma 7 en de algemene baten en lasten van resp. € 518.000 en € 799.000.

6. De opgelegde geheimhouding ten aanzien van de risico-analyse grondexploitatie door het college d.d. 28 augustus 2018 te bekrachtigen en geheimhouding op te leggen ten aanzien van het behandelde in de besloten raadsvergadering d.d. 26 september 2018.

.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 september 2018,
de griffier, de voorzitter,