Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre we in staat zijn om tegenvallers op te vangen. Dat doen we enerzijds door de aanwezige risico's af te zetten tegen het weerstandsvermogen en anderzijds in de vorm van een aantal financiële kengetallen.

We werken met de methode van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Centraal in de aanpak staat het risicobewustzijn. Het gaan niet zozeer om het vermijden en/of ontkennen van risico's, maar juist om het bewust nemen van verantwoorde risico's.

Eerst geven we een toelichting op het beschikbare weerstandsvermogen. Daarna maken we een berekening van de weerstandsratio.
Vervolgens presenteren we de financiële kengetallen en we sluiten af met een conclusie.
Als bijlage is de top 10 van de grootste risico's vermeld.