Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Tiel heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, groen, civiele kunstwerken, gebouwen, etc. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op verschillende beleidsterreinen zoals veiligheid, vervoer, recreatie, onderwijs, ruimte en welzijn.

Het onderhoud van de kapitaalgoederen is vastgelegd in beleids- en beheerplannen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op het beleidskader, de ontwikkelingen, de geplande onderhoudswerkzaamheden voor 2017 en de bijbehorende financiële consequenties.

Jaarlijks wordt een integraal overzicht gegeven van de nieuwe fysieke projecten in de begroting. Het doel van de integrale planning is om een
hogere efficiëntie te bereiken en hinder voor burgers te beperken. Aan het einde van deze paragraaf is de evaluatie opgenomen van de fysieke projecten.