Resultaat boekjaar

Het resultaat van dit boekjaar is € 8.455.207 positief.

In onderstaande tabel een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen t.o.v. de 2e voortgangsrapportage:

Prognose 2e voortgangsrapportage

-675.000

Leges omgevingsvergunningen

165.000

Bijdrage ODR

123.000

Jeugdzorg

-2.448.000

Wmo

225.000

Opvang statushouders

157.000

Bijstand en Bbz

236.000

Kosten re-integratie

-423.000

Uitvoering sociale werkvoorziening

581.000

Onderhoud buitensportaccommodaties

104.000

Vrijval verliesvoorziening

464.000

Openbare verlichting

176.000

Doorbelaste werken (o.a. nutsbedrijven)

103.000

Leges bevolkingsadministratie

161.000

Vrijval voorziening wachtgelden wethouders

309.000

Algemene uitkering

-919.000

Onroerend zaakbelasting

133.000

BTW gemeenschappelijke regelingen

112.000

Precariobelasting elektriciteitsleidingen

9.645.000

Diverse verschillen

226.000

Eindsaldo jaarrekening 2017

8.455.000

Een overzicht van de verschillen per programma vindt u in de toelichting op de programmarekening. Een aantal van de bovengenoemde oorzaken vindt u ook weer terug bij de bestemming van het resultaat.

Investeringswerken
In deze jaarrekening hebben we ook het financieel overzicht opgenomen van de lopende investeringswerken. In dit overzicht leggen we verantwoording af van de door u in het verleden toegekende kredieten. Omdat investeringswerken vaak meerdere jaren in beslag nemen treft u ook een aantal kredieten aan die al jaren geleden beschikbaar zijn gesteld. Wij streven ernaar om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, maar dit lukt niet altijd.
Per 31-12-2017 kunnen 32 kredieten afgesloten worden. De meeste daarvan hebben betrekking op rioleringswerken.
Van de af te sluiten kredieten zijn er 8 waarop het begrote bedrag is overschreden. De meeste overschrijdingen zijn minder dan € 10.000. De overschrijdingen op vervanging van keermuren (€ 28.010) en inventaris gebouwen gemeentelijke organisatie (€ 36.694) zijn wat groter.
In totaal gaat het om € 79.500.
Daar staat tegenover dat we op de andere kredieten geld hebben overgehouden. Dit betreft een bedrag van € 696.000.
Deze meevallers zaten bij diverse rioleringskredieten en renovatie van sportvelden.

Voor een nadere toelichting bij de kredieten verwijzen wij u naar het overzicht investeringswerken. Wij stellen u voor om middels vaststelling van deze jaarrekening in te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken.
De onder- en overschrijdingen en de intrekking van een aantal kredieten hebben voor een deel ook structurele consequenties. Deze nemen we mee bij de 2e voortgangsrapportage 2018 en de begroting 2019

Instelling, opheffing en afroming reserves
Tot de bevoegdheid van de raad behoort het instellen en opheffen van reserves. In deze jaarstukken stellen we voor om de reserve Elektronisch Kinddossier op te heffen. Het saldo van € 1.546 is toegevoegd aan het Sociaal Domein.