Stand van de algemene weerstandsreserve

De stand van de algemene weerstandsreserve per 31-12-2017 bedraagt op basis van deze jaarrekening € 7.152.581. Een deel van de middelen was via eerdere raadsbesluiten al geoormerkt. Het gaat om een bedrag van € 424.725 (voor een specificatie hiervan verwijzen we naar de toelichting op de balans, hierbij is nog geen rekening gehouden met onze voorstellen voor dekking van het resultaat).
Zo komen we tot de volgende opstelling:

Stand per 31-12-2017

7.152.581

Af: geoormerkt voor uitvoering diverse besluiten

424.725

Actuele stand vrij besteedbaar

6.727.856

Daar komt dan bij, als u hiermee instemt, de opbrengst precariobelasting op elektriciteitsleidingen 2012-2017 en eraf gaat het resultaat na bestemming van deze jaarrekening zoals berekend in de vorige paragraaf. De stand van de reserve komt dan uit op € 14.234.940.

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt het vrij besteedbare saldo afgezet tegen de aanwezige risico's. Dit leidt tot een berekening van de weerstandsratio van 0,98, dat is net onder het niveau dat als voldoende wordt beschouwd om de aanwezige risico’s uit te dekken. Daarbij is nog geen rekening gehouden met ons voorstel ten aanzien van het resultaat van deze jaarrekening. Dit voorstel zal leiden tot een daling van de weerstandsratio naar 0,86.