Bestemming/dekking van het resultaat

Bij iedere jaarrekening zijn er overschotten op budgetten die nog niet besteed zijn en waarvan we weten dat die in het komende jaar alsnog besteed zullen worden. Deze budgetten hevelen we dan middels bestemming van het resultaat over naar het volgende jaar. Daarnaast reserveren we inkomsten waarvan de besteding nog niet heeft plaatsgevonden.

Opbrengst precariobelasting elektriciteitsleidingen € 9.645.152

In 2016 en 2017 hebben we, naast de aanslagen precariobelasting op gasleidingen, ook de aanslagen voor elektriciteitsleidingen opgelegd. In 2016 waren dat de aanslagen over 2012 en 2013, in 2017 die voor de jaren 2014 t/m 2017. Tegen deze aanslagen is door Liander bezwaar aangetekend. In de jaarrekening 2016 hadden we de opgelegde aanslagen verwerkt in de balans onder vooruitvangen bedragen. Om zichtbaar te maken dat we van mening zijn dat de aanslagen terecht zijn opgelegd nemen we nu de bedragen van de opgelegde aanslagen 2012 t/m 2017 volledig als opbrengsten op. Het gaat in totaal om een bedrag van € 11.525.152. Mogelijkerwijs moeten we dat bedrag in een later stadium nog verlagen als gevolg van nadere meetgegevens over de lengte van het kabelnetwerk.
Ten aanzien van precariobelasting op elektriciteitsleidingen is nog geen eenduidige jurisprudentie aanwezig. In den lande worden talrijke gerechtelijke procedures gevoerd, met wisselende uitspraken door rechtbanken en gerechtshoven. Op 3 juli 2018 heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in de rechtszaak inzake het beroep dat Liander had ingesteld tegen de aanslag 2012. Daar is Liander in het ongelijk gesteld, onder verwijzing naar eerdere uitspraken door hogere rechters in vergelijkbare zaken. Liander heeft inmiddels hoger beroep ingesteld.
Naar uitspraken van de Hoge Raad, die vermoedelijk in 2019 zullen worden gedaan, wordt in gemeenteland met grote belangstelling uitgekeken.
Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt voorgesteld om bovengenoemde opbrengst, in afwachting van definitieve jurisprudentie, te reserveren in een bestemmingsreserve.

Opvang statushouders € 157.077
In 2017 hebben we via de algemene uitkering middelen ontvangen voor de opvang van statushouders en vluchtelingen. Deze middelen zijn nog niet geheel besteed. Wij stellen voor om de nog niet bestede middelen te reserveren ter dekking van de doorlopende kosten in 2018.

Vrijval verliesvoorziening WLP inzetten voor nakomende kosten WLP en opstartkosten Zinder € 464.000
De businesscase WLP is afgesloten. Van de verliesvoorziening die hiervoor was gevormd is in deze jaarrekening een bedrag van € 464.000 vrijgevallen. Van deze voorziening is een deel nog nodig voor afrondende en nakomende kosten. Daarnaast zijn er nog opstartkosten voor de nieuwe organisatie van Zinder. Wij stellen daarom voor om de genoemde € 464.000 te reserveren om deze kosten te kunnen opvangen.

Vorming reserve wachtgelden wethouders € 309.296
In de jaarrekening 2016 hebben we de reserve wachtgelden wethouders vrij laten vallen om deze om te zetten in een voorziening. Volgens onze toenmalige accountant zou het een voorziening moeten zijn. Onze huidige accountant is van mening dat het een reserve moet zijn. Daar zijn wij het mee eens, vandaar dat we de voorziening in deze jaarrekening laten vrijvallen en we u voorstellen om deze middelen aan te wenden om er een reserve mee te vormen. Uit de reserve dekken we de jaarlijkse lasten voor wachtgelden voor zover we deze niet uit het jaarlijks beschikbare budget kunnen dekken.

Trots op Tiel € 17.750
Voor Trots op Tiel heeft u in 2016 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld. Met dit traject is een start gemaakt, maar het is nog niet afgerond. Wij stellen voor om het restantbudget van € 17.750 via deze resultaatbestemming over te hevelen naar 2018.

Resumerend leiden bovenstaande voorstellen tot de volgende berekening van het tekort na bestemming/dekking:

Overschot op de jaarrekening

8.455.207

Reserveren opbrengst precariobelasting op elektriciteitsleidingen

-9.645.152

Opvang statushouders

-157.077

Frictiekosten Zinder

-464.000

Vorming reserve wachtgelden wethouders

-309.296

Trots op Tiel

-17.750

Resultaat na bestemming

-2.138.068

Wij stellen u voor om dit bedrag te dekken uit de algemene weerstandsreserve.