Algemeen

Samen met onze inwoners willen we bereiken dat Tiel een aantrekkelijke woon-, winkel- en werkstad is, waar burgers zich prettig en
veilig voelen.

2017 was het derde jaar uit de cyclus van het meerjarenprogramma veiligheid 2015-2018. Voor wat betreft alle geprioriteerde onderwerpen zijn actieplannen opgesteld en wordt hard gewerkt aan de uitvoering daarvan. In algemene zin kunnen we stellen dat de meeste van de gestelde doelstellingen uit het meerjarenprogramma en het uitvoeringsplan veiligheid 2017 zijn behaald.
Door intensieve samenwerking met onze partners (in het Veiligheidshuis en veiliger wijkteam en de wijkteams jeugd) en de inzet van veel van onze inwoners, die onder andere in buurtpreventieprojecten samen met de politie en de gemeente werken aan preventie en toezicht, zien we dat het met een aantal belangrijke onderwerpen de goede kant op gaat. We zien in 2017 bijna over de hele linie de overlastcijfers en criminaliteitscijfers verder (soms fors) dalen.

In 2017 vonden 104 woninginbraken plaats. Ten opzichte van 2016 een verdergaande daling met 44. Vergeleken met 2012, waarin het aantal inbraken een triest hoogtepunt bereikte (576), is de daling nog sterker, namelijk 85%.
Andere criminaliteitscijfers die fors daalden zijn: vernielingen (van 210 naar 152), inbraken in woningen/schuurtjes (van 40 naar 25), diefstal van en uit motorvoertuigen (van 247 naar 191), straatroven (van 11 naar 7), overvallen bedrijven (van 4 naar 0), inbraken in bedrijven en kantoren (van 58 naar 25). Daarnaast nam over de hele linie de overlast af van verwarde personen, zwervers en alcohol/drugs. Ook het aantal meldingen overlast jeugd is fors gedaald (van 478 naar 353).

We zien slechts een beperkt aantal zaken die in 2017 een stijging laten zien. Het aantal burenruzies nam toe van 86 naar 104 meldingen. Het aantal gestolen motorvoertuigen ging van 34 naar 38 en het aantal gestolen bromfiets/snorfietsen van 39 naar 54.

Het Zohra-project, waarin jongeren, met een achterstand tot de arbeidsmarkt en aantasten van meerdere leefgebieden, nieuw perspectief wordt geboden door leer-werktrajecten in samenwerking met het ROC heeft wederom een succesvol jaar gekend. In totaal zijn in 2017 negen Tielse jongeren toegelaten tot het project. Vanaf de start van het Zohra traject hebben in de afgelopen vier jaar in totaal 69 jongeren het traject doorlopen, 54 hiervan waren woonachtig in Tiel.

Met betrekking tot de aanpak van polarisatie en radicalisering is er goed overleg met de zelforganisaties en worden eerstelijns werkers geschoold in het onderkennen van deze problematiek. We zetten met name in op het voorkomen van polarisatie. Daartoe is een multidisciplinaire werkgroep ('zorgen voor de toekomst') in het leven geroepen waarin interventies worden afgesproken en afgestemd. In totaal zijn in 2017 twee vermoedens van radicalisering aan het licht gekomen (in 2016 nog 7). Geen van deze gevallen betrof een serieuze aanwijzing voor extremisme maar wel waren er signalen van radicalisering. In alle gevallen zijn interventies uitgevoerd, samen met de partners, gericht op de vijf leefgebieden (wrap around aanpak). In het voorjaar is er een theatervoorstelling (Jihad) geweest, waarin op een speelse wijze is ingegaan op dit onderwerp. Doelgroep waren schoolkinderen van het Lingecollege.

Samen met de gemeenten Culemborg en Zaltbommel zijn we najaar 2016 gestart met een gezamenlijke aanpak van bovenlokale criminaliteit (fluïde netwerken). Deze aanpak zal ook nog in 2018 vervolg krijgen.

In 2017 hebben we fors ingezet op de aanpak overlast arbeidsmigranten. We hebben veel zicht gekregen op de problematiek en veel aan controle en handhaving gedaan. Daarnaast is er overleg geweest met woningcorporaties en uitzendbureaus en is onderzocht welke (juridische) instrumenten kunnen worden ingezet. Een definitief beleidsplan met beleidsregels en juridisch instrumentarium wordt medio april 2018 ter besluitvorming aangeboden aan de Raad.

Voor een uitgebreide evaluatie van de resultaten wordt verwezen naar het inmiddels vastgestelde uitvoeringsplan Veiligheid 2018, waarin een uitgebreide evaluatie 2017 is opgenomen.

Duurzaamheid is een ander thema dat onder de noemer veiligheid valt. Op het gebied van duurzaamheid is veel inzet gepleegd in 2017.

Klimaatbeleid

De opgave om te komen tot een energieneutrale omgeving waarin aardgas niet langer nodig is voor verwarmen en koken, is voor Tiel in beeld gebracht. De gemeente pakt haar regierol in deze warmte-transitie en werkt samen met woningcorporaties Kleurrijk Wonen en SCW, netbeheerder Liander, energiecoöperatie Fruitstad Energie en Ondernemers Coöperatie Tiel om tot afstemming en gezamenlijke uitvoering te komen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om met een pilotbuurt deel te nemen aan Wijk van de Toekomst, een provinciale regeling om bewoners te betrekken bij het vraagstuk.

De tien gemeenten hebben Regio Rivierenland via een startnotitie opdracht gegeven om een proces in te richten waar een Regionale Energie Strategie uit voortkomt. Ook andere partijen als Waterschap Rivierenland, Greenport/LTO en VNO/NCW zijn hiervoor warm gemaakt. De Regionale Energie Strategie maakt duidelijk welke inspanningen nodig zijn en welke gevolgen dat heeft voor het landschap. Eind 2018 moet dit vertaald zijn in een concept-uitvoeringsprogramma.

Het aantal particulieren/kleinverbruikers met zonnepanelen is gegroeid van 515 naar 825. Door het energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland en de energie coöperatie Fruitstad Energie is een collectieve inkoop van zonnepanelen voor de inwoners van Tiel georganiseerd. De informatieavonden werden goed bezocht. Bewoners zijn goed geïnformeerd over de mogelijkheden en voordelen van zonnepanelen. Ze zijn vrij om gebruik te maken van de collectieve inkoop of om met de opgedane kennis zelf zonnepanelen aan te schaffen. Er werd ook informatie over de duurzaamheidslening van de gemeente Tiel gegeven.

Het eerste project Zon op bedrijfsdaken is goed verlopen. Na een constructie onderzoek naar de draagkracht van de daken gaan 12 bedrijven 12.000 zonnepanelen installeren. Vanwege dit succes is een tweede ronde gestart. Vanuit de bedrijven uit Kellen, Medel, Latenstein en Westroijen wordt in de tweede ronde voor 31.000 zonnepanelen subsidie aangevraagd.

De subsidieaanvragen voor de twee initiatieven voor zonneparken in Tiel zijn niet gehonoreerd. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd met bewoners uit Tiel om te praten over nut en noodzaak en locatie van zonneparken in Tiel. De werkgroep gaat in 2018 van start.

Er is opdracht verleend om 116 zonnepanelen op de Agnietenhof te plaatsen. Het is vanwege draagkracht en conditie van de dakbedekking niet mogelijk geweest om alle 200 zonnepanelen te kunnen plaatsen. Voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden, moet eerst de dakbedekking vervangen worden.

Het college heeft criteria vastgesteld voor het reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. De gemeente Tiel heeft ingeschreven op een concessie van de provincies Gelderland en Overijssel voor de gezamenlijke inkoop van laadpalen.

Natuur en milieueducatie
De samenwerking tussen NME Tiel en Culemborg is niet doorgegaan. De verschillen tussen de beide organisaties is te groot gebleken. Stichting Duurzaam Rivierenland blijft natuur en milieueducatie verzorgen voor de gemeente Tiel. Het bestuur is versterkt met enkele nieuwe leden.

De Fairtrade werkgroep Tiel werkt hard om de status van Tiel als Fairtrade gemeente te behouden. Dankzij hun goede inspanningen is dat ook weer voor twee jaar gelukt. Een van de initiatieven van de werkgroep is de (H)eerlijk winkelen route. Dit is een Fairtrade winkelroute door het centrum van Tiel.

Sinds 1 januari 2017 is Tiel lid van Operatie Steenbreek. Samen met de werkgroep Wonderschoon Wonen zijn er 60 fruitbomen geplant op 14 basisscholen in Tiel.

Tijdens Nacht van de Nacht is de aanlichting van de kerktorens (ook de torens in Wadenoijen en Drumpt) en het museum uitgedaan. Via verschillende kanalen is er media aandacht aan gegeven.

Brandkranen
Vitens is eigenaar van het waterleidingnet en de openbare brandkranen. Gemeenten sluiten een overeenkomst met Vitens om gebruik, onderhoud en kosten te regelen. In de zomer van 2017 is een nieuwe overeenkomst met Vitens gesloten. Vitens controleert en onderhoudt sindsdien de brandkranen (technisch onderhoud) terwijl de kosten lager zijn.

Bij de eerstvolgende herziening van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri over beheer openbare ruimte, wordt omgevingsonderhoud openbare brandkranen toegevoegd. Tot die tijd zorgt Avri er op basis van praktische werkafspraken voor dat de brandkranen goed bereikbaar zijn. Daaruit zal ook blijken hoeveel tijd het Avri kost om deze taak uit te voeren, en welk bedrag daarvoor opgenomen moet worden in de DVO.

Bij de ongeveer 500 brandkranen die (vooral in het buitengebied) ondergronds in de wegberm geplaatst zijn wordt op het wegdek een reflecterende markering aangebracht. De brandweer kan daarmee de brandkranen sneller vinden.