Doelen

Indicatoren

Realisatie

2015

2016

2017

Bron

Nulmeting

Norm

1

High impact crimes (focus woninginbraken)

Aantal aangiften woninginbraken (incl. poging)

170

150

104

VNG/BVH (politie) en eigen registratie gemeente

576

180

Het aantal (poging) inbraken is ook in 2017 verder gedaald en is t.o.v. de nulmeting (cijfer 2012) met ruim 85% gedaald!

Percentage pogingen

28

37

28

VNG/BVH cijfers en eigen registratie gemeente

x

40

Het percentage pogingen inbraken in 2017 is gedaald. Redenen daarvoor zijn niet 1 op 1 te geven.

Aantal aangiften inbraak schuur

70

40

25

VNG/BVH (Politie)

47

35

De daling zet zich voor na een zeer forse stijging in 2015. Inmiddels onder de norm.

Aantal aangiften overvallen

10

4

0

VNG/BVH

4

4

Na een zeer forse stijging in 2015 zien we in 2016 en 2017 een forse daling tot zelfs 0 in 2017. Ruim onder de norm dus.

Aantal aangiften straatroof

15

11

7

VNG/BVH (Politie)

9

8

Na een zeer forse stijging in 2015 zien we een daling in 2016 en 2017. Inmiddels onder de norm.

% bewoners dat afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van woninginbraak

x

3,8

3,8

Veiligheidsmonitor

4

3

De veiligheidsmonitor vindt niet ieder jaar plaats. De laatste veiligheidsmonitor is najaar 2016 geweest en in mei 2017 gepubliceerd.We zien een forse daling wat overeenkomst met de sterke daling van het aantal aangiften woninginbraken.

2

Aanpak overlastgevende jongeren

% respondenten dat aangeeft dat overlast jeugdgroepen veel voorkomt

x

7

7

Veiligheidsmonitor

9

<9

De veiligheidsmonitor wordt niet ieder jaar uitgevoerd. De laatste is uitgevoerd najaar 2016 en gepubliceerd mei 2017. We zien een forse daling van 9 naar 7 %, wat ook overeenkomt met het teruglopende aantal meldingen overlast jeugd.

Aantal hinderlijke jeugdgroepen

1

1

@

Shortlist methodiek (Beke)

2

2

@ De Beke systematiek wordt sinds 2017 niet meer toegepast, waardoor vergelijken geen zin meer heeft. Daarvoor in de plaats is de groepsscan jeugd gekomen, die voortdurend actueel gehouden wordt binnen het veiliger wijkteam. We zien de overlast van jeugdgroepen in algemene zin afnemen.

Aantal overlastgevende jeugdgroepen

1

0

@

Shortlist methodiek (Beke)

1

0

@ idem. Beke systematiek wordt niet meer toegepast

Aantal criminele groepen

0

0

0

shortlist methodiek (Beke)

1

0

In 2017 kenden we geen criminele jeugdgroep.

Aantal risicojongeren JOR (12-23)

88

18

13

Veiligheidshuis

x

x

Vanaf 2016 een andere telling, waardoor cijfers niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. In 2017 zien we een afname t.o.v. 2016

Aantal leden criminele groep

20

18

@0

Veiligheidshuis

47

25

@we kennen in Tiel in 2017 geen criminele jeugdgroep meer

Aantal jeugdige veelplegers (wrap around aanpak)

4

9

5

Veiligheidshuis

2

5

Op deze groep komt steeds meer zicht (en daardoor meer aanpak wrap around). We zien in 2017 een forse daling, mede als gevolg van de integrale aanpak.

3

Overlast en geweld op straat

Overlast verward persoon

313

340

273

VNG/BVH (Politie)

132

200

We zien een trendmatige forse toename van het aantal meldingen overlast verwarde personen de laatste jaren. Dit betreft een (beperkt) aantal bekende personen. M.b.t. deze personen wordt een wrap around aanpak toegepast, samen met de partners. De toename past in het landelijk beeld. Voor 2017 zien we een daling van het aantal meldingen.

Meldingen geluidshinder Horeca

22

11

16

VNG/BVH (Politie)

40

35

We zien in 2016 een fors gedaald aantal meldingen met een lichte stijging in 2017

Meldingen overlast jeugd

559

478

353

VNG/BVH (Politie)

394

380

De laatste jaren zagen we een forse toename. Dit komt mede door de extra aandacht die vanuit politie en partners voor dit onderwerp is. In 2016 zien we een daling van het aantal meldingen. Dit zet zich in 2017 versterkt voort. De integrale aanpak werpt hier haar vruchten af.

Meldingen overlast drugs en alcohol

40

74

48

VNG/BVH (Politie)

54

<45

In 2016 zien we een forse toename. Dit heeft ook een relatie met de toename van het aantal meldingen overlast verwarde personen. In 2017 zien we een forse afname. De integrale aanpak werpt hier haar vruchten af.

Meldingen baldadigheid

50

31

34

VNG/BVH (Politie)

39

<30

In 2017 zien we een lichte stijging. Daartegenover zien we een forse daling van het aantal meldingenoverlast jeugd (politie registreert hierin soms verschillend)

Aangiften mishandeling

165

202

175

VNG-BVH cijfers (politie)

200

180

Het aantal aangiften is in 2017 gedaald en ligt inmiddels onder de gestelde norm.

Aangiften vernieling

242

210

152

VNG/BVH (politie)

246

320

Daling in 2016 en 2017 en onder de norm.

4

Polarisatie en radicalisering

Aantal meldingen polarisering

4

6

2

Veiligheidshuis / gemeente

x

<2

We zien in 2017 een daling van het aantal meldingen. Iedere casus wordt multidisciplinair besproken in het signaleringsoverleg veiligheidshuis Nijmegen.

Aantal (teruggekeerde) Syriëgangers

0

0

0

Veiligheidshuis / gemeente

0

0

Aantal opgeleide eerste lijnswerkers

48

29

15

Gemeente

0

x

5

Aanpak overlast arbeidsmigranten

6

Klimaatbeleid, duurzaamheid en afval

Aantal opgewekte kwh met zonnepanelen

1.350.000

2.4200.000

nog niet beschikbaar

Energie in beeld

20.000

De cijfers voor 2017 zijn nog niet beschikbaar

Afval scheidingspercentage Tiel

68,3

70,2

67

Avri

51

65

Afval kg restafval per inwoner

144

128

130

Avri

235

140

Nulmeting is gebaseerd op gegevens 2013 (voor invoering Goed Scheiden Loont).

Aantal aansluitingen met zonne-energie kleinverbruik

515

825

nog niet beschikbaar

Energie in beeld

20

De cijfers voor 2017 zijn nog niet beschikbaar