Wegen

Wegen

Kengetallen

Alle gegevens met betrekking tot de verhardingen zijn verzameld in een wegenbeheersysteem. Daaruit volgt dat het areaal in 2017 bestaat uit ongeveer 220 ha openbare verhardingen.

Het beleidskader

Het beleid voor het onderhoud van de infrastructuur is erop gericht om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen en een goed bruikbaar en voldoende comfortabel wegenstelsel te garanderen. Ons beleid inzake het wegbeheer is vastgelegd in het Beleidsplan Wegen 2013-2016. Door middel van jaarlijkse weginspecties ontstaat een actueel beeld van de kwaliteit van de verharding. De resultaten zijn verwerkt in het Wegenbeheerplan 2014-2023. In dit beheerplan staat een overzicht van de jaarlijks te nemen onderhoudsmaatregelen.

Ontwikkelingen

Het Wegenbeheerplan 2014-2023 wordt in 2018 geactualiseerd.

Financiën

Er was in 2017 € 562.434 beschikbaar voor regulier en groot onderhoud. Zoals in de tweede voortgangsrapportage is gemeld worden de geplande integrale onderhoudsprojecten in 2018 uitgevoerd. De gelden die niet zijn besteed zijn toegevoegd aan de reserve wegen. Dit gaat om een bedrag van € 160.855. In de 2e voortgangsrapportage was een inschatting gemaakt van € 200.000.