Riolering en water

Riolering en water

Kengetallen

Alle gegevens met betrekking tot de riolering zijn verzameld in het rioolbeheersysteem. In het gemeentelijk rioleringsplan staan alle aanwezige voorzieningen. De belangrijkste zijn :

Omschrijving

Hoeveelheid

Eenheid

Gemengde- en vuilwaterriolering

185

km

Hemelwaterriolering

55

km

Persleidingen

34

km

Drainageleidingen

11,4

km

Wadi's

2,4

km

Minigemalen

192

stuks

IBA (individuele behandeling afvalwater)

6

stuks

Vuilwaterrioolgemalen

8

stuks

Hemelwatergemalen

4

stuks

Grondwatergemaal

1

stuks

Randvoorzieningen (bergbezinkbassins)

8

stuks

Externe overstorten gemengd

29

stuks

Externe overstorten hemelwater

31

stuks

Het beleidskader

Het beleidsdoel is het op verantwoorde wijze zorg dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater binnen het gemeentelijk grondgebied. Deze zorgplicht richt zich op het voorkomen van verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. Ons beleid is vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP). Het V-GRP is in december 2014 vastgesteld voor de periode 2015-2018.

Ontwikkelingen

Het gemeentelijk rioleringsplan wordt geactualiseerd. Hierin worden concrete maatregelen voorgesteld die de binnenstad weerbaarder maakt tegen klimaatbuien. Voor de wijken en bedrijventerreinen wordt een onderzoeksprogramma opgenomen.
Het kostendekkingsplan wordt eveneens geactualiseerd. De rioolheffing voor de komende jaren wordt daarmee opnieuw berekend.

Financiën

Het kostendekkingsplan op basis van het V-GRP beschrijft de inkomsten en uitgaven voor de productgroepen Riolering & Water (onderhoud en nieuwe investeringen). De jaarlijkse kosten voor het beheer van de riolering bedraagt voor 2017 € 2.340.007. Dit is lager dan geraamd. Hierdoor is er nu een reserve riolering waarin deze efficiencyvoordelen zijn opgenomen. De stand per 31-12-2017 is € 43.187.
In het kostendekkingsplan zijn ook alle kosten in het kader van de wateropgave meegenomen. De kosten worden gedekt uit de Voorziening Riolering. Op basis van de realisatie storten we in de voorziening € 499.578, waarmee de stand van de voorziening uitkomt op € 2.433.109.