Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Wat willen we bereiken?

De organisatieontwikkeling is erop gericht de organisatie steeds beter te laten functioneren. In 2016 hebben we onze doelen op dit vlak aangescherpt:

Wat voor gemeente willen we zijn?

 • We zijn er voor iedereen in Tiel
 • We werken op een manier die past bij landelijk en lokale keuzes: uitbesteden, samenwerken of zelf (laten) doen
 • We zijn een organisatie waar je graag werkt en je kwaliteit in zet

Hoe willen we dat doen?

 • Vergroten van het zelfregelend vermogen van medewerkers en teams
 • Resultaatgericht werken centraal stellen
 • Organiseren van klantfeedback: weten hoe de klant denkt
 • Stimuleren van leren en ontwikkelen

De klantvraag is leidend. Van daaruit maken en ontwikkelen we programma's. En elk team levert vanuit haar rol een bijdrage in het programma.

Wat hebben we gedaan?

Ons motto voor 2017 was 'vanuit het dagelijkse werk presteren en ontwikkelen'. Deze aanpak kent vier onderdelen:

Aanpak medewerker

 • Vanuit P&O en teammanagers is er extra verzuimbegeleiding ingezet en er is geïnvesteerd in workshops/ trajecten over werkdruk. Het effect hiervan is dat het ziekteverzuim is gedaald naar onder de norm (4,7%) .
 • Elke medewerker heeft deelgenomen aan een individueel leertraject ter versterking van het persoonlijk leiderschap. Het resultaat is meerledig: meer handvatten, meer individuele bewustwording over eigen ontwikkelvraagstuk en meer gemeenschappelijke taal door breed gebruik van dezelfde methoden (bijvoorbeeld de cirkel van 8).
 • Het sturen op tijd en capaciteit is een terugkerend onderwerp in de werkwijze van de programmateams nieuwe stijl. Ook komt dit onderdeel sneller op tafel in gesprek tussen organisatie en bestuur.

Aanpak teams
.

 • In 2017 heeft elk team een eigen teamleertraject doorlopen. In vrijwel alle teams is beweging gemaakt. Het effect hiervan is dat er een betere samenwerking ontstaat rondom de opgave en vraagstukken eerder uitgesproken worden.
 • In drie teams is een pilot uitgevoerd om ervaring op te doen met een structurele systematiek van klantfeedback. Een van de resultaten is een waardering van 8,0 voor onze balies.
 • Bij vijf uitvoeringsprocessen in sociaal domein zijn we een lean-traject gestart. Deels met externe hulp en deels met intern opgeleide lean-adviseurs. Een van de resultaten is de verkorting van de doorlooptijd bij de aanvragen bij schuldhulpverlening.

Aanpak sturing management

 • Door het nieuwe werkplekconcept is de zichtbaarheid van het management enorm vergroot. Het contact is daardoor sneller, directer en opener. Ook het werken met programmateams en de diverse teamgesprekken hebben voor een beter samenspel gezorgd.
 • Het aandeel van het zogenaamd operationeel regelen is wel lager geworden maar blijft nog wel een aandachtspunt. Het vermogen tot zelf regelen groeit in de teams maar er hebben ook nog genoeg vraagstukken gespeeld waar operationele sturing vanuit management gewenst was.

Aanpak organisatie

 • Voor het organiseren van betere stuurinformatie heeft de focus gelegen op sociaal domein: er hebben procesoptimalisaties plaats gevonden bij WMO en SHV en er heeft een impactanalyse plaats gevonden op alle processen (SHV, WMO, Jeugd, Bijzondere Bijstand en participatie). Het resultaat hiervan is dat we een basis hebben om te gaan bouwen aan de gewenste datawarehouse.
 • Er zijn in 2017 programmateams geformeerd rondom de 8 bestuurlijke programma’s. Het doel van deze programmateams is betere verbinding tussen beleid en uitvoering, integrale advisering en pro-actiever sturen op resultaten en capaciteit.
 • Het projectmatige karakter van de organisatie ontwikkeling Expeditie Tiel is in 2017 tot een einde gekomen. De deelexpedities dienstverlening, basis op orde en flexibel werken zijn afgerond en geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Vanaf 2018 is het continu verbeteren een regulier onderdeel van ons werk.