Personeel

Personeel

Wat willen we bereiken

Wat hebben we gedaan?

HRM Agenda

De oprichting van één team P&O voor de drie gemeentes (Culemborg, Geldermalsen en Tiel,) vanuit BWB als verbindende schakel, is aanleiding geweest voor een gezamenlijke strategische HRM agenda. Vanuit de doelstelling om zoveel mogelijk naar harmonisatie toe te werken, wordt in deze agenda een logische en praktische weg voorgesteld die van toegevoegde waarde is voor alle gemeentes en voor Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB).

Leren, mobiliteit en ontwikkelen

Zie hiervoor het onderdeel Organisatieontwikkeling.

Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO)

Bij de twee zelfregelende teams, projecten en vergunningen, heeft een pilot plaatsgevonden met 360-graden feedback. De ervaringen daarmee zijn positief. Inmiddels is ook een derde team gestart.

In kader van duurzame inzetbaarheid zijn twee groepen medewerkers aan de slag gegaan (10 -12 personen) waarbij wordt geïnvesteerd in gezondheid, scholing en betrokkenheid. De ervaring is positief. Medewerkers ervaren het traject als een goede reflectie en leerervaring op hun loopbaanontwikkeling.

Naast de pilots voor 360-graden feedback en duurzame inzetbaarheid was het ook de bedoeling om in 2017 een pilot uit te voeren voor Jong talent. Deze pilot is in 2017 niet uitgevoerd, wel hebben er op individuele basis ministages plaatsgevonden.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

In het 4e kwartaal 2016 en in het 1e kwartaal 2017 is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd door Nieuwhuis Consult BV. Het betrof in deze een technische RI&E naar aanleiding van de gerealiseerde verbouwing. De bevindingen worden in overleg met de OR verder opgepakt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de inzet van een preventiemedewerker.

Arbobeleidsplan

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 is in eerste aanleg vooral ingezet op de aanbesteding van de Arbo dienstverlener. Vanaf 1 juli 2017 wordt aan deze wettelijke verplichting voldaan. In navolging daarvan zijn een Startdocument en een Projectplan opgesteld welke als leidraad dienen voor het te harmoniseren Arbobeleid. Dit zal leiden tot een Arbeidsomstandighedenbeleidsplan. Op dit moment wordt gewerkt aan de wettelijke verplichting om de organisaties uit te rusten met de preventiemedewerker als bedoeld in artikel 13 van de Arbowet.

Ziekteverzuim

Indicator

2013

2014

2015

2016

2017

Norm sector gemeente
2016

ZV %

5,8

5,48

6,48

4,60

4,73

4,9

Het verzuimpercentage is van 2016 naar 2017 licht gestegen. De meldingsfrequentie is gedaald van 0,92 (2016) naar 0,75 in 2017 (gemeentelijke gemiddelde 2016 1,2).

Bedrijfsarts en werkcoach

Vanaf 1 juli 2017 is Human Capital Care (HCC) als arbodienst actief voor de gemeente Tiel. De teammanagers geven samen met de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker vorm aan de begeleiding van medewerkers die verzuimen. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor preventie.

Op verzoek van zowel de organisatie als de bedrijfsarts vindt het spreekuur plaats op locatie. Hiermee is de bedrijfsarts makkelijker benaderbaar voor zowel medewerker als teammanager. Inmiddels heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker aangegeven ook graag op locatie te komen werken. De mogelijkheden hiervoor worden nog onderzocht.

Formatie

Het formatiecijfer 2017 laat een verdere afname in de personele formatie zien. Deze afname is in lijn met de prognose en wordt enerzijds veroorzaakt door een overdracht van taken aan Werkzaak Rivierenland en anderzijds door de overdracht van taken op het gebied van Facilitaire en Juridische zaken aan BWB.

Jaar

2014

2015

2016

2017

Fte

284

269

234

199