Algemeen

In 2015 is een aantal grote Rijksoverheidstaken naar de gemeente toe gekomen. Het is een lange zoektocht naar de juiste manier om die taken goed uit te voeren. In 2017 werd duidelijk dat de gemeente goed op weg is, maar dat er nog veel te doen is.
In 2017 werd daarom opnieuw de aandacht gericht op het versterken van eigen kracht, participatie en zelfredzaamheid van onze inwoners vanuit het idee 'samen kan er meer'. De gemeente is er om er op toe te zien dat iedereen zo veel mogelijk wordt gestimuleerd om de regie over zijn of haar leven op te pakken, maar dat er niemand door de mazen heen glipt. De gemeente biedt op haar terrein zo goed mogelijke en passende zorg, hulp en ondersteuning. Wij zien als gemeente toe op de geleverde kwaliteit van zorg en welzijn.
Bij krachtige inwoners hoort ook dat we stimuleren dat onze inwoners een actieve rol op zich nemen in onze Tielse samenleving: burgerparticipatie. Voor de manier van werken betekent dat, dat we nog beter samen proberen te werken met partijen buiten de gemeente, en dat we binnen de gemeente steeds actiever de verschillende afdelingen betrekken bij wat we bedenken en hoe we uit willen voeren wat we hebben bedacht.

In het beleidsplan Wmo-Jeugd hebben we vier thema's geformuleerd waar we ons de komende jaren vooral voor gaan inzetten. Beleid en uitvoering sluiten daarbij zo strak mogelijk op elkaar aan, ook daar waar de uitvoering plaatsvindt door andere dan gemeentelijke partijen. Zo vindt continue afstemming plaats met de welzijnspartners in het kader van de uitvoering van welzijn nieuwe stijl, waarbinnen een groot deel van de uitvoering van de gemeentelijke speerpunten plaatsvindt.

De vier thema's zijn vastgelegd in het gemeentelijke beleidsplan Wmo/Jeugd 2017-2020:

  • Langer zelfstandig (thuis) wonen
  • Veilig en positief opgroeien en leven
  • Sluitende en passende ketens van zorg
  • Werken als beste medicijn