Doelen

Indicatoren

Realisatie

2015

2016

2017

Bron

Nulmeting

Norm

1

Goed voorbereid aan de start

Aantal afgegeven VVE-indicaties door het consultatiebureau (kalenderjaar)

71

113

118

STMR

-

Aantal VVE-plaatsen (kalenderjaar)

148

148

148

Kinderopvang Peuterspeelzalen Tiel BV

-

-

% deelname VVE-peuters aan een voorschools programma (kalenderjaar)

91%

90%

96%

Kinderopvang Peuterspeelzalen Tiel BV

-

2

Niemand mag uitvallen

waarvan nieuwe VSV'ers

61

76

80

VSV-verkenner / RMC

% VSV'ers

1,7%

2,03%

2,14%

VSV-verkenner / RMC

2017 betreft schooljaar 2016 - 2017; groep 12 - 23 jaar die voortijdig het onderwijs verlaat in het betreffende schooljaar; dit percentage kan niet 1 op 1 vergeleken worden jaren door wijzigingen in de rekensystematiek.

Verzoek om vrijstelling tijdelijke onderbreking/ gedoogbeschikking

2

4

4

leerplicht

2017=schooljaar 2016-2017

Verzoek vrijstelling inschrijvingsplicht Art. 5 onder a (lichamelijke of psychische grond)

9

11

14

leerplicht

2017=schooljaar 2016-2017

Verzoek vrijstelling inschrijvingsplicht Art. 5 onder b (bedenkingen tegen richting van het onderwijs)

2

3

4

leerplicht

Verzoek vrijstelling inschrijvingsplicht Art. 5 onder c (bezoek school in het buitenland)

0

4

4

leerplicht

2017= schooljaar 2016-2017

Verzoek vrijstelling inschrijvingsplicht Art. 5a (Trekkend bestaan)

0

0

0

leerplicht

Aantal Tielse deelnemers aan VO en MBO (12-23 jaar)

3691

3786

3740

VSV-verkenner

Relatief verzuim

415

361

417

leerplicht

2017= schooljaar 2016-2017, betreft het aantal werkprocessen relatief verzuim.Bij een melding van alle soorten verzuim (uitgezonderd absoluut en luxe verzuim) wordt een werkproces relatief verzuim aangemaakt. Kan via verzuimloket (DUO) of schriftelijk zijn. Dit verklaard dat cijfers kunnen afwijken van cijfers over meldingen via DUO.Per 1 april 2017 zijn ook alle basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs aangesloten bij DUO waardoor vanaf het schooljaar 2017-2018 de verzuimmeldingen nauwkeurig geteld kunnen worden.

Signaalverzuim/beginnend verzuim

415

361

417

leerplicht

Deze indicator maakt deel uit van de indicator/het werkproces relatief verzuim.Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan een overzicht van het aantal meldingen, dan kan hierover gesproken worden en moet dit worden ingericht. Per 1 april 2017 zijn alle schoolcategorieën aangesloten op het verzuimregister, dit maakt het aanleveren van verzuimmeldingen als indicator mogelijk.

Absoluut verzuim

35

37

40

leerplicht

2017= schooljaar 2016-2017Het vorige leerplichtsysteem werkte met peildata. De score 2013 -2014, heeft betrekking op een aantal absoluut verzuimers op een peildatum. Het huidige leerplichtsysteem (JVS) geeft een betrouwbaar beeld weer. Namelijk, het totaal aantal absoluut verzuimers gedurende het schooljaar 2016-2017. Hieronder kunnen kortdurende absoluut verzuimers vallen, te weten kinderen die vanwege een verhuizing nog niet op een school staan ingeschreven tot de langdurige die in afwachting zijn passende onderwijsplek of vrijstelling.Wekelijks worden deze kinderen in beeld gebracht en wordt er actie op ondernomen.

Luxe verzuim

31

16

23

leerplicht

2017= schooljaar 2016-2017, dit betreft het aantal werkprocessen luxe verzuim.Het huidige leerplichtsysteem, maakt het mogelijk om een beeld te geven van het aantal werkprocessen luxe verzuim. Voorheen (voor 2015) was de indicator, het aantal processen-verbaal luxe verzuim.

Verzoek om vrijstelling ander onderwijs (art. 15)

3

2

0

leerplicht

Verzoek om vrijstelling gewichtige omstandigheden (Art. 11g / Art. 14)

4

4

3

leerplicht

Voortgezet onderwijs (buiten Tiel)

502

581

535

leerplicht

Volledig leerplichtigen 5 t/m 12 jaar

3782

3812

3732

leerplicht

Volledig leerplichtigen 13 t/m 16 jaar (excl. kwalificatieplichtigen)

1961

2322

2194

leerplicht

Kwalificatieplichtigen 16 t/m 17 jaar

882

845

496

leerplicht

Totaal leerplicht- en kwalificatieplichtigen

6651

6762

6377

leerplicht

2017= schooljaar 2016-2017

Aantal Tielse leerlingen basisonderwijs

3758

3545

3855

JVS (jeugdvolgsysteem leerplicht) m.i.v. schooljaar 2015-2017, daarvoor ProWeb leerlingen

2017= schooljaar 2016-2017

Aantal Tielse leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs

655

558

268

Pronexus / JVS(2017)

2017=schooljaar 2016-2017Cijfers 2014, 2015 en 2016 zijn hoger want daarbij staan ook de leerlingen van buiten de gemeente Tiel ingeschreven op Tielse (V)SO scholen. LPA heeft geen toegang tot Pronexus.

Aantal Tielse leerlingen voorgezet onderwijs (Lingecollege)

2972

2765

2242

JVS

Processen verbaal relatief verzuim

17

19

9

leerplichtadministratie

2017 betreft schooljaar 2016-2017

Processen verbaal absoluut verzuim

0

1

0

leerplichtadministratie

2017 betreft schooljaar 2016-2017

Processen verbaal luxe verzuim

7

2

2

leerplichtadministratie

2017 betreft schooljaar 2016-2017

Processen verbaal Halt

7

23

21

JVS

2017 betreft schooljaar 2016-2017

3

Laaggeletterden

Aantal deelnemers programma laaggeletterdheid ROC

198

151

177

ROC Rivor

-

Aantal certificaten laaggeletterdheid ROC

70

20

onbekend

ROC Rivor

-

4

Onderwijshuisvesting