Lokale en regionale auto-onstluiting

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Regionale auto-ontsluiting

Lokale auto-ontsluiting

 • A15
 • In 2017 is - onder aanvoering van de Provincies Gelderland en Zuid-Holland - de lobby voortgezet om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 op de korte en de lange termijn te verbeteren.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in het voorjaar van 2017 een MIRT-onderzoek afgerond naar de goederenvervoercorridors Oost (A15) en Zuidoost (A16/A58). In het eindrapport is een breed palet aan acties benoemd ter verbetering van de bereikbaarheid van de economische knooppunten in de beide corridors, waaronder Medel.
Eén van de vervolgacties is een verdiepend verkeersonderzoek naar de knelpunten op de A15. Het onderzoek is eind 2017 gestart. De resultaten worden medio 2018 verwacht.

 • In de tweede helft van 2017 heeft Rijkswaterstaat extra signaleringsborden geplaatst op de A15 om verkeer te waarschuwen voor filevorming.
 • Mobiliteitsvisie in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen
 • De herijking van het hoofdwegennet voor het autoverkeer, zoals is vastgelegd in de Mobiliteitsvisie uit 2008, is een bouwsteen voor de omgevingsvisie, die in 2018 wordt ontwikkeld. In 2017 zijn de processen op elkaar afgestemd, als basis om medio 2018 te komen tot een voorstel voor aanpassing van de hoofdwegenstructuur.
 • Regio Rivierenland heeft in april 2017 opdracht verleend tot het actualiseren van het regionale verkeersmodel uit 2012. Tiel is hierin opgenomen. De werkzaamheden worden begin 2018 afgerond.
 • N834
 • De Provincie is in 2016 gestart met de voorbereiding van groot-onderhoud van de N834 Tiel - Asch/Zoelmond (uitvoering 2019/2020). Tiel is betrokken bij de te nemen maatregelen, planning en communicatie. Om te voorkomen dat de doorstroming bij het kruispunt Bergakker gaat stagneren adviseert de Provincie om hier een verkeersregelinstallatie te plaatsen. In 2018 wordt een besluit genomen over de medefinanciering door de gemeente.
 • Sanering verkeersborden
 • Tijdens wijkschouwen hebben we inwoners gevraagd om verkeersborden te melden die volgens hen gesaneerd zouden kunnen worden. Tot nu toe zijn hier geen bruikbare reacties op gekomen.

Daar waar zich de kans voor doet om - in het kader van wegonderhoud en projecten - verkeersborden te clusteren en/of te saneren, wordt dit opgepakt.
Daarnaast zijn we terughoudend met het plaatsen van verkeersborden bij infrastructurele projecten en herinrichtingen.

 • Rotonde Rivierenlandlaan-Siependaallaan (gerealiseerd in 2005)
 • Eind 2016 heeft Gedeputeerde Staten het bezwaar van de gemeente tegen de terugvordering van het voorschot van € 97.392,80 op de subsidie voor de aanleg van de rotonde niet-ontvankelijk verklaard. Tegen dit besluit heeft het college beroep aangetekend bij de rechtbank. Op 22 mei 2017 heeft de Rechtbank het beroep gegrond verklaard.

Op 1 december 2017 heeft Gedeputeerde Staten het bezwaar van de gemeente inhoudelijk ongegrond verklaard. Hiertegen heeft het college op 9 januari 2018 beroep aangetekend.

 • Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
 • In 2017 zijn de doelen en acties uit het uitvoeringsprogramma geëvalueerd. Het resultaat is dat in 2018 het uitvoeringsprogramma ongewijzigd blijft. Het vervolg, 2019 en verder, wordt bepaald aan de hand van wat er uit de herijking van de Mobiliteitsvisie, het nieuwe coalitieakkoord, en de verkeersonderwerpen uit programma Veiligheid gaat komen. Hierna wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld.