Regionale OV-ontsluiting

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Regionale openbaar vervoer ontsluiting

 • Openbaar vervoervisie
 • De Provincie werkt haar openbaar vervoervisie uit. Daartoe heeft de Provincie een strategisch ontwikkelteam geformeerd waarin de Regio Rivierenland is vertegenwoordigd. Daarbij wordt de eventuele overdracht van taken en verantwoordelijkheden naar de lagere overheden (regio's, gemeenten) besproken.
 • De Provincie is gestart met het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer in Regio Rivierenland. De huidige concessie is verlengd tot 2025.
 • In 2016 is in Tiel de pilot Automobiel gestart door het Servicepunt Thuiswonen. Het Servicepunt biedt sociaal vervoer aan. Het vervoer wordt door vrijwilligers uitgevoerd. In Tiel werden in 2017 2100 ritten gereden. De pilot is gefinancierd door het Servicepunt en de Provincie, zonder financiële bijdrage van de gemeente.
 • Op 10 maart 2017 is de pilot Flip&Klaar gestart. In dit concept bieden deelautoaanbieder MyWheels en autodealer De Waal deelauto's aan bij station Tiel. De pilot richt zich op de ontsluiting van de bedrijventerreinen. De pilot is gefinancierd door Stichting Dirk III en de Provincie, zonder financiële bijdrage van de gemeente.
 • In 2017 heeft Arriva de mogelijkheden onderzocht om Medel te ontsluiten met buslijn 45. De route kan worden verlegd naar de Diepert. Voorwaarde is wel dat de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg tussen de A15 (aansluiting 34) en Echteld gereed is. Naar verwachting kan lijn 45 eind 2018 via de nieuwe route gaan rijden. Om werknemers op Medel zoveel mogelijk te laten profiteren van de nieuwe busroute onderzoeken we de mogelijkheden om bij de aan te leggen bushaltes op de Diepert deelfietsen en diefstalveilige stallingvoorzieningen te plaatsen. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit het overschot op de pilots Automobiel en Flip&Klaar.
 • Basismobiliteit
 • Vanaf 1 januari 2017 is Versis, Aanvullend regiovervoer, actief voor inwoners van Tiel en de regio Rivierenland. Het systeem bestaat uit een regiecentrale (ritaanname en -planning) en vervoerders (uitvoering vervoer). Het systeem is zodanig ingericht dat in een later stadium - naast gebruikers van de huidige Regiotaxi Gelderland - andere gemeentelijke vervoersvormen uit het flexnet kunnen instromen. Het beheerbureau Versis, onderdeel van de afdeling Contractgestuurde Dienstverlening van Regio Rivierenland, geeft de organisatie van het vervoersysteem vorm.
 • Het systeem wordt goed gebruikt. In 2017 zijn door 1163 Wmo pashouders 47.479 ritten gemaakt. In 2016 maakten 1560 pashouders 46.490 ritten.
 • Het systeem gaat uit van bekostiging in kilometers i.p.v. in zones. Zoals aangenomen heeft dit voor alle gemeenten een kostenstijging met zich meegebracht.
 • Het Veer
 • Voor het kassasysteem op de Pomona is gevraagd om ook pinbetalingen mogelijk te maken. Dit bleek met het gekozen systeem niet eenvoudig te kunnen. Omdat onderzoek naar de toekomst van het veerbedrijf wordt gedaan, zijn er geen verdere acties ondernomen voor andere betalingsvormen, zoals pin-app contactloos betalen.