Versterken van de Tielse binnenstad

Wat hebben we gedaan?

Inzetten op het versterken van de detailhandelstructuur met speciale aandacht voor de
binnenstad, wijkwinkelcentra en perifere detailhandelslocaties en versterken van de koopkrachtbinding en koopkrachttoevloeiing.


Opstellen van een (ruimtelijke) visie Binnenstad
In 2017 is de binnenstadsvisie opgesteld. Hiervoor is een uitgebreid proces doorlopen waarin informatie is opgehaald bij bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, historische verenigingen en gebruikers en bezoekers van de stad. De binnenstadsvisie is in augustus 2017 door de raad vastgesteld als onderdeel van de Structuurvisie binnenstad. De binnenstadsvisie is de basis voor oa:

  • een uitvoeringsagenda voor de binnenstad
  • Eind 2017 is een start gemaakt met het opstellen van deze uitvoeringsagenda. Een verkennende sessie met stakeholders uit de binnenstad heeft plaatsgevonden.
  • het actualiseren van de detailhandelsnota.

Samenwerken met Hart van Tiel en waar nodig en wenselijk ondersteuning bij projecten Binnenstad (binnenstadsmanagement
Sfeer en beleving worden voor het economisch functioneren van de stad steeds belangrijker. Hart van Tiel heeft daarom het initiatief genomen voor de realisatie van een aantal projecten (SubTiel). Hiervoor heeft de gemeente in 2016 en 2017 een financiële bijdrage beschikbaar gesteld.
Mede door de gemeentelijke bijdrage zijn ook andere organisaties bereid geweest om een bijdrage aan deze door HvT geïnitieerde projecten te verlenen. Daarnaast is er door ondernemers en anderen ook veel bijgedragen in tijd en producten in natura.
Mede met de gemeentelijke bijdrage zijn de volgende projecten gerealiseerd:

  • Flipje mode (diverse kostuums voor het beeld van Flipje op de Markt).
  • Workshops stadstheater.
  • Taal van de streek (gedichten op gevels).
  • Woord van deze tijd (woordtegels in de Weerstraat).
  • Corsobeelden in de Stad (aankoop van corso voor plaatsing in de stad). Krekels (Binnenhoek) zijn gerealiseerd en twee corso-elementen zijn aangekocht en staan in opslag voor o.a. plaatsing bij de Burense Poort.
  • Bloembakken in en nabij het kernwinkelgebied.
  • Sfeerverlichting in de stad met een verwijzing naar Tiel als fruitstad aan de Waal. Met uitbreiding Damstraat, Westluidensestraat en stegen.

Voor het project Waal in de stad (beeldschermen in etalage met real time beelden van de scheepvaart over de waal) zijn in 2017 de voorbereiding zover getroffen dat uitvoering begin 2018 plaatsvindt tijdens Tiel Maritiem.