Niemand mag uitvallen

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Niemand mag uitvallen

Afstemming tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden over Passend Onderwijs en het Jeugdplan (Transitie jeugdzorg) en uitvoering geven aan de strategische agenda

 • De samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de 6 gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel hebben in het OOGO passend onderwijs de Strategische agenda passend onderwijs vastgesteld voor de periode 2017/2018. De agenda is vertaald in 5 projecten/ pilots op het snijvlak onderwijs/ gemeenten. Het betreft de volgende onderwerpen:

1. pilot dyslexiezorg uitvoeringsjaar 2017
2. pilot kind in de knel (thuiszitters)
3. pilot verbinding primair onderwijs-gemeenten (wijkteams jeugd/leerplicht)-jeugdhulp
4. pilot thuisnabij onderwijs (in relatie met leerlingenvervoer)
5. monitor onderwijs-jeugd (AOJ monitor van het Nederlands Jeugd Instituut)

 • De uitvoering van deze projecten/pilots vinden plaats of zijn afgerond.

Een voorbeeld: Afgelopen jaar heeft de pilot dyslexiezorg haar vervolg gekregen. Gezien het succes heeft het OOGO besloten deze aanpak structureel in te voeren vanaf 2018. Aanvragen voor diagnose of behandeling van Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) in het kader van de jeugdwet gaat voor de 6 gemeenten via het dyslexieloket.

Bijdragen aan de landelijke doelstelling om het aantal nieuwe Voortijdig Schoolverlaters terug te dringen naar 20.000 per 2021.

 • Het regionale programma aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie 2016 - 2020 is in 2017 van start gegaan. Het programma wordt aangestuurd door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en bestaat uit een 4-tal maatregelen: minder uitval overstap V(S)O/ PRO naar MBO, plusvoorziening voor overbelaste jongeren, regionaal sluitend vangnet voor jongeren (in een kwetsbare positie) en betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Uitvoering van de leerplichtwet/ kwalificatieplicht waarbij de nadruk ligt op de preventieve aanpak.

 • Vanaf 1 april zijn alle basisscholen en (V)SO scholen aangesloten op het verzuimloket van DUO. Dit gold al voor het VO en het ROC. Scholen moeten verzuim verplicht melden bij DUO. Het leerplichtsysteem is hierop aangesloten, waardoor het verzuim daardoor nog beter in beeld is bij leerplicht.
 • Daarnaast werkt het team leerplicht sinds schooljaar 2017/2018 met een nieuwe methode: de MAS (de Methodische Aanpak Schoolverzuim). Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt daarbij. De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop.

Continueren combinatiefunctionarissen en project dBos op de basisscholen en de peuterspeelzalen.

 • De combinatiefunctionarissen hebben ook in 2017 weer een spilfunctie vervuld in het verbinden van de diverse disciplines: onderwijs, sport, kunst&cultuur, vrijwilligerswerk (maatschappelijke stages), het wijkgebeuren, etc.
 • De combinatiefunctionarissen hebben een belangrijke rol bij de vele doelen die de gemeente Tiel voor ogen heeft: het optimaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen op diverse gebieden, het bevorderen van een gezonde leefstijl, de ontwikkeling van een creatieve onderzoekende houding, burgerschapsvorming, etc.

Brede School aanpak Tiel Oost verbreden naar andere wijken.

 • De Brede School Coördinator heeft naast haar werkzaamheden in Tiel Oost per wijk met de basisscholen en partners die werken in de wijk (denk aan wijkverenigingen, bibliotheek, Mozaïek, GGD, Dynamiek, Sportfriends, etc.) uitgangspunten geformuleerd en gezamenlijke thema's ten behoeve van hun Brede School aanpak.
 • Hier is voor de korte termijn een activiteitenprogramma per wijk uit voortgekomen met bijbehorende begroting. Niet alle gewenste activiteiten/ initiatieven kunnen binnen de verschillende programma’s uitgevoerd worden omdat er geen volledige financiële dekking is.
 • De wens ligt er om de coördinatie-uren van de Brede School Coördinator uit te breiden, zodat deze functie Tielbreed kan worden ingezet.

Continueren van de samenwerking tussen basisscholen, bibliotheek en gemeente ten behoeve van goede lees-, taal- en mediavaardigheden van kinderen.

 • Ook in 2017 is de leesmediacoach op peuterspeelzalen en scholen weer ingezet. De geluiden uit het onderwijs over hun bijdrage is zeer positief.

Leerlingenvervoer

 • De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het College dat de gemeente het taxivervoer vanaf schooljaar 2018-2019 weer zelf gaat organiseren. Het Persoonsgebonden vervoersbudget stopt na schooljaar 2017-2018.
 • Het traject om het leerlingenvervoer te gaan aanbesteden is eind 2017 gestart. De Ouderklankbordgroep Leerlingenvervoer heeft meegedacht over de kwaliteitseisen ten aanzien van het taxivervoer.
 • In 2017 is de afrekening Leerlingenvervoer 2015/2016 is afgerond. Dit heeft geleid tot een nabetaling van € 114.000, wat gedekt wordt binnen het bestaande budget.
 • De bekostiging van het schooljaar 2016-2017 heeft op dezelfde wijze plaatsgevonden als het schooljaar 2015-2016. De ervaring over de bekostiging van het leerlingenvervoer in het schooljaar 2015-2016 brengt met zich mee dat de verwachting is dat over het schooljaar 2016-2017 op basis van de afrekening ook nog een nabetaling dient plaats te vinden. Er zal dan sprake zijn van budgetoverschrijding. Dit is een risico binnen het budget.
 • Voor schooljaar 2017/2018 zijn rond de 165 aanvragen toegekend waarvan 35 voor het openbaar vervoer/ eigen vervoer en 130 voor het aangepast vervoer (taxivervoer) (stand van zaken 31 december 2017).
 • De pilot Samen reizen met .. waarbij leerlingen onder begeleiding van vrijwilligers ervaring krijgen in het zelfstandig leren reizen is stopgezet. Het is niet gelukt om vrijwilligers te vinden om de voor de pilot aangemelde leerlingen te begeleiden.