Laaggeletterden

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Laaggeletterden

Regie op volwasseneneducatie.

 • Om zelfstandig en actief te kunnen deelnemen in onze samenleving is het nodig om te beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse taal en een basisrekenvaardigheid. De Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) streeft naar een verbetering van taal-, reken- en digivaardigheden van volwassenen die deze vaardigheden onvoldoende beheersen.
 • De gemeente Tiel, in afstemming met de regiogemeenten, heeft het “Regionaal Programma Volwassenen Educatie Rivierenland 2017” ( verder educatieprogramma) vastgesteld.
 • In 2017 geldt gedeeltelijk nog gedwongen winkelnering bij de regionale opleidingscentra. De gemeenten in deze regio hebben in 2017 de uitvoering belegd bij het ROC Rivor. De reden hiervoor is dat over de afgelopen jaren  een stevige infrastructuur in de regio m.b.t. educatie is opgebouwd door het ROC Rivor.
 • Doelstellingen voor 2017 en 2018 zijn:
 1. Het terugdringen van laaggeletterdheid in de regio
 2. Het bevorderen van participatie door middel van opleiding en (vrijwilligers)werk
 3. Het samenwerken met lokale partners om zo een sluitend en breed aanbod te bieden

Continueren van activiteiten die vallen binnen aanpak Laaggeletterdheid

Op diverse fronten wordt laaggeletterdheid aangepakt.

 • De bibliotheek/ Stichting Lezen en schrijven spelen hierin een prominente aanjagende rol. Er vindt deskundigheidsbevordering plaats voor het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterde inwoners.
 • Het ROC Rivor verzorgt vanuit het educatiebudget het aanbod met betrekking tot de Nederlandse taal en rekenen voor Tiel en de andere gemeenten in deze regio.
 • Vanuit het non-formele aanbod werkt zij in Tiel samen met de bibliotheek en Dynamiek om een laagdrempelig aanbod te verzorgen voor de inwoners. Daarnaast biedt zij het formele (diploma-gerichte) aanbod aan. Veel cursisten worden via Werkzaak doorgestuurd.
 • Het versterken van taalvaardigheid maakt onderdeel uit van het jeugd/wmo plan en is een van de programmalijnen van Welzijn Next Level.
 • Preventief: het Onderwijsachterstandenbeleid.
 • Het was de bedoeling dat er per 1 januari 2018 wijzigingen zouden worden doorgevoerd ten aanzien van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het kabinet heeft echter besloten dit besluit over te laten aan het nieuwe kabinet.

Opstellen van een notitie waarin in beeld gebracht is wat Tiel onderneemt om laaggeletterdheid tegen te gaan inclusief aanbevelingen welke onderdelen extra aandacht behoeven.

 • In plaats van een lokale notitie is eind 2017 het Taalakkoord Regio Rivierenland 2018-2020 afgesloten. Het Taalakkoord is het vervolg op het convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid Rivierenland dat dit jaar afliep.
 • In het Taalakkoord staat beschreven welke speerpunten de gemeente Tiel heeft om de laaggeletterdheid aan te pakken.