Veiligheidsregio Gelderland - Zuid

Terwijl de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en meldkamer prima bleven functioneren, heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) een bewogen jaar achter de rug: Na enkele jaren bezuinigen was er toch nog een aanzienlijk tekort op de begroting 2018, waarop de gemeenten de VRGZ opdracht gaven naar extra bezuinigingsmogelijkheden op zoek te gaan. Daarnaast bleken er (management)problemen ontstaan, was de organisatiecultuur verslechterd en de positie van de algemeen directeur onhoudbaar geworden. Een door het algemeen bestuur aangestelde interim-directeur kreeg opdracht om de rust in de organisatie te herstellen en advies uit te brengen over ‘hoe nu verder’. Zijn advies om de organisatiestructuur aan te passen (minder management) en een modernere manier van (samen)werken te introduceren, is in december door het bestuur overgenomen. Dit betekent dat de wijzigingen nog in 2018 worden doorgevoerd, wat overigens ook een meerjarige bezuiniging oplevert.

De overige belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in 2017 zijn:

  • Het Brandweerzorgplan is afgerond. Dit (beleids)plan gaat over een zo effectief mogelijke (her)verdeling van middelen (blus- en redvoertuigen) over de gehele regio, in samenhang met opkomsttijden en eventuele aanvullende maatregelen op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding. Het Brandweerzorgplan is eind 2017 opgeleverd en wordt in het voorjaar van 2018 door het bestuur vastgesteld, nadat de gemeenteraden er hun zienswijzen op hebben gegeven. Hoewel het niet de belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van dit plan was, levert het Brandweerzorgplan ook een meerjarige extra bezuiniging op. Voor Tiel betekent het Brandweerzorgplan dat de kwaliteit van de brandweerzorg verbetert doordat er extra aanvullende maatregelen genomen worden (het aantal blus- en redvoertuigen blijft hetzelfde).
  • In 2017 is veel extra aandacht besteed aan het jaarthema Brand en verminderd zelfredzamen . Met voorlichtingsavonden in appartementencomplexen waar veel ouderen zelfstandig wonen, is deze doelgroep extra voorgelicht over brandveiligheid en maatregelen die zij zelf kunnen nemen. En bij de vele oefeningen die de VRGZ voor de hulpdiensten en de gemeenten organiseerde, werd het jaarthema ook steeds in het scenario verwerkt.