Industrieschap Medel

Het Industrieschap Medel is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel. Hiervoor is de Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel (GRIM) vastgesteld door beide gemeenten.
Dit samenwerkingsverband heeft als doel de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Medel. Dit bedrijventerrein heeft zowel een lokaal, als een regionaal en een boven regionaal karakter en is gelegen in de gemeente Tiel ter hoogte van de snelweg A15 (ten noorden van de Betuweroute en ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal).

De dagelijkse leiding van het Industrieschap berust bij de directie van het projectbureau Medel. Deze is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks en algemeen bestuur van het Industrieschap Medel.
Voor de ontwikkeling van Medel 1 en Medel Afronding zijn door het Algemeen Bestuur Medel de jaarstukken (Jaarrekening 2016, begroting 2018 en grondexploitaties 'Medel 1' en 'Medel Afronding') vastgesteld. Hierbij is volgens de afspraken, zoals vastgelegd in de GRIM, rekening gehouden met de 'gevoelen' van de raad. De ontwikkeling van Medel brengt financiële risico’s met zich mee. De berekende risico’s kunnen binnen de totale grondexploitaties van Medel worden afgedekt door het geprognosticeerde saldo en de daaruit beschikbare weerstandscapaciteit.

Medel heeft zich conform het Regionale Programma Bedrijventerreinen (RPB) verder ontwikkeld als belangrijke vestigingsplaats voor de logistieke sector. In 2017 is in de ontwikkeling van Medel 1 ruim 6 hectare aan bedrijfskavels verkocht.
Over de ontwikkeling van Medel 1 en Medel Afronding is meer informatie opgenomen in het onderdeel " Wat hebben we gedaan?" bij het onderdeel: Voldoende en passende werkgelegenheid behorende bij de regiofunctie van Tiel.