Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

De Gemeenschappelijke Regeling Light Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe is per 1 januari 2016 een zelfstandige organisatie met een eigen rechtspersoon, begroting en personeel. Begin 2017 zijn voor de gemeenten Tiel en Culemborg ook de bedrijfsvoeringstaken Facilitair- en Juridische zaken (FZ en AJZ) overgedragen en zijn de medewerkers van de genoemde werkvelden formeel aangesteld bij BWB. Aansturing vindt plaats via het bestuur, de netwerkdirectie (NWD), bestaande uit de gemeentesecretarissen van Culemborg, Geldermalsen en Tiel, en per vakgebied via het Opdracht Gestuurd Overleg (OGS). BWB wordt gestuurd op de 4 K's: Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kansen en Kosten.

Het doel van de samenwerking en harmonisatie van bedrijfsvoeringstaken is dat er meer kwaliteit wordt geleverd, de taken minder kwetsbaar worden uitgevoerd, dat er kansen voor medewerkers ontstaan en dat er efficiënter wordt gewerkt waardoor de kosten lager zijn. Zo creëert de samenwerking meer kansen voor medewerkers doordat ze dezelfde taken voor alle partners uit kunnen voeren (specialisatie) en is er voor de partners minder kwetsbaarheid op taken doordat het makkelijker is voor collega’s om het werk over te nemen (minder eenpitters). In 2017 heeft BWB zich samen met de deelnemende gemeenten ingezet op de harmonisatieopdrachten van het uitgangspunt "samen centraal" en het verder realiseren van de business cases.

Ondanks de mooie resultaten op de 4 K’s, blijft de verwachte kostenbesparing nog achter op de doelstelling. De BWB is een organisatie in ontwikkeling en de opstartfase is nog niet afgerond. Daarnaast wordt het resultaat beïnvloed door autonome en niet door BWB te beïnvloeden factoren. In de Voortgangsrapportage 2017 is reeds aangegeven dat de begroting als gevolg van een tekort hoofdzakelijk veroorzaakt door loonindexatie op basis van landelijke afspraken ten hoogte van € 296.000 is aangepast. Ook als BWB als zelfstandige organisatie niet had bestaan, waren de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel met extra (loon) kostenposten geconfronteerd.

In 2017 zijn er verdere stappen gezet om BWB neer te zetten als robuuste, toekomstbestendige bedrijfsvoeringsorganisatie die gebruik kan maken van de synergie-effecten tussen de verschillende vakgebieden. Deze stappen bieden een basis om de organisatie in de komende jaren verder te ontwikkelen met prominente aandacht voor de 4 K's.