Burense Poort (brug/parkeren)

Burense Poort (brug/parkeren)

Projectnummer:

850530

Coördinerend collegelid:

M. Melissen

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

B. Bosman

Einddatum:

eind 2019

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

23-03-2011

Collegebesluit: Instemmen met projectvoorstel

01-05-2013

Memo commissie Ruimte: Stand van zaken en vervolgproces

11-09-2013

Collegebesluit: Aankoop Boterkampsteeg

18-03-2015

Raadsbesluit: Instemmen met stedenbouwkundige visie met als belangrijk onderdeel nieuwbouw van Albert Heijn aan westzijde van Molenstraatje

28-102015

Raadsbesluit: Instemmen met schetsontwerp met als belangrijk onderdeel verbouw van de huidige Albert Heijn aan de oostzijde van het Molenstraatje

15-12-2015

Collegebesluit: Instemmen met overeenkomsten met Ahold Vastgoed en ABN-AMRO

12-06-2017

Collegebesluit: vaststellen concept stedenbouwkundig model, met daarin:

  • een herinrichting van de openbare ruimte tussen de Albert Heijn en de brug over het Hoogeinde, inclusief wandelverbinding en aanleg van een integraal parkeerterrein tussen Albert Heijn en het Burg. Hasselmanplein;
  • een verplaatsing van de in- en uitgang van Albert Heijn naar de nieuwe wandelverbinding en verplaatsing van laad- en los mogelijkheid naar de zijde van de Veemarkt;
  • een voetgangersbrug over de gracht (inmiddels gerealiseerd);
  • een verhoging van de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied

04-07-2017

Informatienota over het concept-stedenbouwkundig model en de stand van zaken behandeld in de commissie Ruimte.

Kerninformatie:

De Burense Poort krijgt een nieuw gezicht. Door de nieuwe inrichting ontstaat onder andere een veilige en prettige verbinding met de binnenstad. Daarnaast wordt er gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid. Doelstelling is dat de binnenstad profiteert van de ontwikkeling.

Algemeen
De Burense Poort vormt één van de drie poorten richting de binnenstad. In het masterplan Stationsgebied is de ambitie uitgesproken om op deze locatie een centrummilieu te ontwikkelen met een mix van wonen, werken en detailhandel. Daarnaast moet binnen de Burense Poort invulling worden gegeven aan de "gemeentelijke" parkeervraag ten behoeve van de binnenstad.
De gemeente is een belangrijke grondeigenaar binnen het gebied. Daarnaast hebben een beperkt aantal andere partijen eigendom in het gebied.

In de detailhandelsnota is aangegeven dat de Burense Poort moet worden ontwikkeld als boodschappencentrum met een doorsteek naar het winkelgebied van de binnenstad. De Burense Poort dient ook om invulling te geven aan de parkeervraag voor de binnenstad. In dit verband wordt uitgegaan van het realiseren van 225 van de 250 parkeerplaatsen die gelden als harde gemeentelijke parkeeropgave voor de westzijde van de binnenstad. Invulling van deze behoefte is flexibel en hangt af van toekomstige ontwikkelingen c.q. gemeentelijke keuzes.

Actueel/Planning
In 2017 heeft het college een stedenbouwkundig model vastgesteld voor de herinrichting van het openbare gebied incl. parkeerterrein. De geplande proefperiode om de drie parkeerterreinen van de Burense Poort als één terrein te laten functioneren heeft vertraging opgelopen door fiscaal-juridische belemmeringen ten gevolge van het overlijden van de heer Mulders Sr. De consequenties hiervan voor de oorspronkelijke plannen worden in 2018 in beeld gebracht.

Financieel

In 2015 heeft de raad gelden beschikbaar gesteld voor de realisering van de tussenfase van de Burense Poort. Deze gelden zijn kaderstellend voor het op te stellen voorlopig ontwerp. In deze kaderstelling wordt uitgegaan van een tekort van € 1.980.000. In de begroting 2016 is ervan uitgegaan dat dit bedrag in 15 jaar wordt afgeschreven vanaf 2019.

In 2015 is het pand van de ABN-AMRO aangekocht. Het pand wordt tijdelijk verhuurd. Dit project heeft een boekwaarde van € 520.513 per 1-1-2018. Deze boekwaarde wijzigt jaarlijks door de rentelasten, plankosten en de ontvangen huurgelden.