Deelverordeningen

Deelverordeningen

Deelverordening

Doel / Activiteiten

Doelgroep

Begr. 2017

Jaarrek. 2017

Cultuursubsidies

Cultuursubsidies bestaan uit:

  • Subsidies maatschappelijke instellingen. Het merendeel hiervan betreft subsidies t.b.v. amateurkunst (deelverordening amateurkunst)
  • Incidentele subsidies voor culturele activiteiten als subsidie concerten St. Maartenskerk, St. Beiaard, Jazzy Tiel, Gluren bij de Buren etc.

Amateurkunst:
Verenigingen op het gebied van amateurkunst. Minimaal 50% van de leden woont in Tiel

Overig: Rechtspersonen die een cultureel programma of evenement organiseren voor de Tielse bevolking en eventueel ook daarbuiten.

52.402

64.704

Sport

Waardering: Stimuleren en behouden van sportbeoefening.
Activiteiten: gericht op versterking of vernieuwing van het sportaanbod en of op het ondersteunen van vrijwillig kader

In Tiel gevestigde en actief zijnde verenigingen die sportbeoefening tot doel hebben.

41.775

46.596

Integratie

Activiteiten waarvoor geldt dat zij:

  • een bijdrage leveren aan de integratie, emancipatie of participatie van de leden van de eigen groep in Tiel; en
  • open staan voor de gehele eigen bevolkingsgroep (mannen en vrouwen) en voor leden van andere bevolkingsgroepen met daarbij ontmoeting als middel; of
  • gericht zijn op samenwerking met derden als andere (zelf)organisaties maar zeker ook met autochtone Tielenaren; of
  • een emancipatoir karakter hebben specifiek gericht op vrouwen, kinderen en/of mensen met een homoseksuele of lesbische geaardheid en andere kwetsbare groepen; of
  • gericht zijn op voorlichting.

Verenigingen c.q. rechtspersonen die zich bezig houden met nevenstaande activiteiten, gericht op eigen groep of breder tot de Tielse bevolking behoren.

12.445

13.000

Evenementen

Blijk van waardering voor een bepaalde activiteit of als stimulans voor de activiteiten, waarbij het culturele, sportieve dan wel toeristische klimaat van Tiel wordt versterkt, een bijdrage levert aan de profilering van Tiel, stadspromotionele meerwaarde biedt of dat het evenement extra bestedingen in de stad genereert.
Verder moet het evenement, origineel en vernieuwend zijn, of experimenteel van aard, een nieuwe invulling geven van regulier aanbod, een bijdrage levert aan een goed cultureel imago van Tiel, of iets bijzonders toe voegt aan het culturele aanbod in Tiel.

Rechtspersonen die een evenement organiseren voor de Tielse bevolking en eventueel ook daarbuiten.

147.317

waarvan:

St. 4 Stromenland Corso 44.500

Muziekstad Tiel Appelpop 20.000

Stichting Wieler-evenementen West Betuwe Wielerronde 15.000

128.134

Monumenten

Instandhouden gemeentelijke monumenten.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten

37.026 (t/m 2018)

14.336

Integratie: Verklaring verschillen tussen begroting en realisatie.
Een aantal subsidieaanvragen die betrekking hebben op integratie en Participatie is afgekeurd. Ze voldoen niet aan de regels van de subsidieverordening Integratie en Participatie (SIP).