Overige subsidies

Overige subsidies

Naast de deelverordeningen, is er een groot aantal subsidies verleend (groot en klein) aan zowel professionele als vrijwilligersorganisaties op grond van de algemene subsidieverordening (ASV). Hiervoor zijn geen algemene “verdeelregels” vastgesteld. De hoogte van deze subsidies is gerelateerd aan de kosten van de activiteiten en/of (als het gaat om waarderingssubsidies) historisch bepaald.

De meeste subsidies bevinden zich onder de € 10.000 (variërend van een paar honderd tot een paar duizend euro) en worden voor 95% verleend aan vrijwilligersorganisaties.

Hieronder vindt u een overzicht van alle organisaties (zie kolom één) die voor 2017 meer dan € 10.000 hebben aangevraagd voor de in kolom twee genoemde activiteiten. In kolom drie staat het maximale subsidiebudget dat voor de betreffende activiteiten in 2017 beschikbaar wordt gesteld. In kolom vier vindt u de daadwerkelijke kosten over 2017. In kolom vijf vindt u een verklaring voor eventuele afwijkingen tussen beide bedragen.

Organisatie

Waarvoor (activiteiten)

Begr. 2017

Jaarrek. 2017

Oorzaak verschil

Welzijn

Mozaïek

Inkoop verschillende diensten welzijnswerk*

626.348

625.000

STMR

Inkoop algemeen maatschappelijk werk en tolken*

536.231

409.859

Jeugdgezondheidszorg

656.166

655.986

Bureau Jeugdzorg / Patch *

Jongerenwerk
Coördinatie hulp jongeren 15-25 jaar

57.949

57.949

Patch Kamers met Kansen

Projectleiding Kamers met Kansen

9.020

9.020

Humanitas Homestart

Getrainde vrijwilligers bij jeugdhulp

40.106

40.106

RIBW

Vier plekken beschermde woonvormen en nachtopvang

23.520

23.520

Iriszorg

Straathoekwerk, ambulante crisisbegeleiding en bijdrage OGGZ interventieteam

62.899

62.899

ProPersona/Indigo

Depressiepreventie

24.203

23.963

Onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid

Subsidies van de werkzaamheden op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid/ Voor- en vroegschoolse educatie bij diverse partijen waaronder de Peuterspeelzalen Tiel BV, onderwijsinstellingen en Mozaïek en STMR, GGD en de bibliotheek

1.250.000

1.250.000

Schoolbegeleiding

Subsidie aan Mozaïek voor onderwijsconsulent 12+

30.730

14.700

Schoolmaatschappelijk werk

STMR + bijdrage aan wijkteams Jeugd

169.804

161.720

Kinderopvang Peuterspeelzalen Tiel BV

Peuterspeelzaalwerk

321.483

313.104

OPOR/ SKOR huisvesting

Onderwijshuisvesting (op basis van de verordening financiële gelijkstelling).

40.554

60.458

Skor ontvangt tot 1 september 2017 een vergoeding. Rotondaschool is overgedragen aan de gemeente.

CPOB huisvesting

Onderwijshuisvesting (op basis van de verordening financiële gelijkstelling).

25.882

33.801

Speciaal onderwijs huisvesting

Onderwijshuisvesting vergoeding gymonderwijs

63.459

52.106

Daling van het aantal leerlingen.

Kunst en cultuur

Bibliotheek

Subsidie voor het basispakket, huisvesting en educatieve producten die geen deel uitmaken van het onderwijsachterstandenbeleid.

809.986

763.559

Centrum Beeldende Kunst Het Klooster

Programmering en realisatie van een tentoonstellingen van vnl. Gelderse kunstenaars en educatieve kunstexposities. Met ingang van september 2017 maken de exposities deel uit van Zinder Expo. Het budget maakt m.i.v. 2018 deel uit van cultuurbedrijf Tiel.

29.458

28.571

Regio TV

Bekostiging van een lokale media-instelling

24.969

24.696

Integratie en participatie

St. Bureau Gelijke Behandeling

Subsidie voor antit-discriminatievoorziening. Dit is een bovenlokale subsidie, andere regio gemeenten dragen hier aan bij. De netto-bijdrage voor de gemeente Tiel bedraagt € 15.442.

205.560

207.970

Bevat tevens afrekening over de jaren 2012 t/m 2015.

Buah Hati

Exploitatiesubsidie en opbouwwerk, in het bedrag is € 27.287 huisvesting in natura begrepen.

84.829

88.006

Milieu en dieren

St. Dierenpark Tiel

Exploitatie dierenpark

14.000

14.140

St. Duurzaam Riverenland

Vergroten draagvlak duurzame ontwikkeling, geven van voorlichting, lesmateriaal en bevorderen van samenwerking.

36.650

37.017

St. Dierenasiel

Exploitatie dierenasiel

57.573

43.026

Er zijn in 2017 minder dieren vervoerd dan begroot. Het aantal dieren dat jaarlijks vervoerd wordt wisselt van jaar tot jaar. Deze wisseling is onderdeel van de afspraken met het dierenasiel.

Veiligheid

Slachtofferhulp

Subsidie uitvoering slachtofferhulp Dit is een bovenlokale subsidie, andere regio gemeenten dragen hier aan bij.

113.674

114.000

Conform nieuw DVO aanpassing aan prijspeil

* Deze subsidie maakt onderdeel uit van de integrale subsidieaanvraag van de partijen Mozaïek welzijnsdiensten, MEE Gelderse Poort en STMR.

Arbeidsmarktregio Rivierenland.
Binnen het beleidsveld arbeidsmarkt geldt Tiel voor de rijks- en provinciale overheid als centrumgemeente voor de regio Rivierenland. Rivierenland ontvangt diverse subsidies om de arbeidsmarkt te ondersteunen. Deze subsidies lopen formeel via Tiel.
Hieronder zijn de maximaal lopende subsidies aangegeven. Deze subsidies lopen over meerdere jaren en worden aan het eind van de subsidieperioden afgerekend.

Organisatie

Waarvoor (activiteiten)

Maximaal

ESF 2017 -2019/gemeenten

Ondersteuning arbeidstoeleiding van arbeidsbelemmerden dmv LeerWerktrajecten (Werkzaak)

671.458

ESF 2017 - 2018

Ondersteuning van het onderwijsaanbod van VSO en Pro scholen in Rivierenland

169.100

ESF 2016 -2017

Ondersteuning van het onderwijsaanbod van VSO en Pro scholen in Rivierenland

169.100

ESF 2014 -2017

Ondersteuning van de arbeidstoeleiding van werkloos werkzoekenden (Lander)

30.000

Prv. Gelderland, Robuuste investeringsimpuls

Ondersteuning van de arbeidsmarkt, arbeidsinschakeling van jongeren en werkzoekenden dmv vouchers

422.500

Prv. Gelderland- organiserend vermogen

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. € 40.000 is bestemd voor techniekpact en € 27.800 voor activiteitendoor het RWPOA.

67.800

SZW Actieplan jeugdwerkloosheid

Ondersteuning arbeidsinschakeling kwetsbare jongeren. 'samen naar werkende toekomst"

200.000

Prv. Gelderland doorontwikkeling LWL

doorotnwikkeling Leerwerkloket Rivierenland

40.000

SZW/decembercirculaire 2017

Regio samenwerking GGZ met Werk&Inkomen (Werkzaak)

90.000