Civiele kunstwerken

Civiele kunstwerken

Kengetallen

Alle gegevens met betrekking tot de civiele kunstwerken zijn verzameld in een beheersysteem. Daarin staan medio 2017 de volgende aantallen: 50 voet-fietsbruggen, 23 verkeersbruggen, 5 viaducten, 7 tunnels, 51 duikers, 3 stuwen, 3 coupures en ongeveer 3.500 m grondkerende constructies.
De bijzondere objecten in de buitenruimte zijn 3 fonteinen, 3 put/stroomkasten, 5 trappen, 1 vlonder, 2 steigers, 1 houten afrastering en schotbalken voor de coupures.

Het beleidskader

De instandhouding van de civiele kunstwerken is onderdeel van het beheer van de openbare ruimte. Het beleid van het voorgestelde scenario is erop gericht om de constructies duurzaam te beheren zodat het moment van vervanging niet eerder komt dan dat het kunstwerk financieel is afgeschreven. Hiermee wordt ook voldaan aan onze verantwoordelijkheid als beheerder van de openbare ruimte. Gebruikers mogen verwachten dat de objecten in de openbare ruimte veilig en functioneel zijn.
Het actuele beleid is vastgelegd in het beleidsplan beheer Civiele Kunstwerken 2016-2019, vastgesteld in december 2015.

Voor de bijzondere objecten is een beheerplan opgesteld. Zij worden onderhouden om de doelstelling van het object in stand te houden.

Ontwikkelingen

De civiele kunstwerken en bijzondere objecten nemen in aantal toe. In de grote projecten van de gemeente worden objecten aangelegd die vervolgens onderhouden worden. In de actualisatie van de beheerplannen worden de consequenties in beeld gebracht. Dit staat voor 2019 gepland.

Financiën

Het budget voor kunstwerken 2017 was € 191.000. De jaarlijkse kosten fluctueren sterk en daarom is voor het beheer en onderhoud hiervan een onderhoudsreserve ingesteld. In verband met de overschrijding op het budget onttrekken we aan de reserve € 95.009. De stand van de reserve per 31 december 2017 komt dan uit op € 87.638.
Het budget voor de bijzondere objecten bedraagt € 41.649, hierop is € 49.861 uitgegeven.