Onderzoek accountant / rechtmatigheid

Naast de gebruikelijke toets of de gepresenteerde cijfers de werkelijkheid getrouw weergeven, is er een wettelijke verplichte controle op rechtmatigheid. Er wordt niet alleen gekeken of de bedragen juist zijn, maar ook of de wijze waarop de opbrengsten en kosten tot stand zijn gekomen in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving.

In het kader van de rechtmatigheid begrotingsafwijkingen dienen programma's met een lastenoverschrijding expliciet toegelicht worden. De overschrijdingen worden getoetst aan de wet- en regelgeving en kunnen eventueel meegewogen worden in het accountantsoordeel inzake rechtmatigheid.

In onze jaarstukken is in programma 7 Onderwijs en in de algemene baten en lasten een overschrijding op de lasten geweest. In deel 4, met daarin het overzicht toelichting van baten en lasten, vindt u een toelichting over de begrotingsrechtmatigheid en de daaraan gekoppelde toetsing op wet- en regelgeving.
Wij stellen u voor om in te stemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op programma 7 en de algemene baten en lasten van resp. € 518.000 en € 799.000. Op de andere programma’s is er in totaliteit geen overschrijding, omdat overschrijdingen op bepaalde producten gedekt worden door onderschrijdingen op andere producten binnen die programma’s.