Financiën

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

Werkelijk 2016

Primitieve begroting
2017

Begroot
2017

Rekening
2017

Verschil begroting na wijziging -/- rekening

Lasten

6.345

5.805

5.675

5.496

180

Baten

708

985

990

1.242

-252

Resultaat voor bestemming

5.637

4.821

4.685

4.254

432

Mutaties reserves:

toevoegingen

18

2

2

15

-13

onttrekkingen

28

25

40

39

0

Resultaat na bestemming

5.626

4.798

4.647

4.229

418

Ter informatie

Het gerealiseerd resultaat voor 2017 is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

bedrag

0.10

Mutaties reserves

-24

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.328

1.2

Openbare orde en veiligheid

825

7.4

Milieubeheer

1.067

8.3

Wonen en bouwen

34

totaal programma

4.229

Verschillenverklaring begroting na wijzigingen en de rekening

Het voordelige verschil van € 418 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Analyse verschillen

Lasten:

Lasten en baten Zohra project hoger (in begroting ramingen gesaldeerd)

N

43

Lagere kosten rampenbestrijding

V

8

Lagere uitvoeringskosten Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

V

8

Lagere kosten uitvoering bijzondere wetten

V

26

Lagere uitvoeringskosten DVO handhaving AVRI drank- en horecazaken

V

12

Lagere uitvoeringskosten DVO handhaving AVRI stadsveiligheid en -aanzien

V

70

Lagere bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland 2017

V

123

Overschot klimaatbudget (is toegevoegd aan reserve klimaatbeleid)

V

13

Hogere uitgaven omgevingsvergunningen (inhuur en hogere doorbelasting uren; gedekt door hogere leges)

N

115

Lagere doorbelasting ambtelijke organisatie

V

56

Lagere kosten rattenbestrijding Hertogenwijk (kosten worden gedeeltelijk in 2018 gemaakt)

V

26

Baten:

Vrijval rijkssubsidie project woninginbraken

V

22

Bijdrage RW-POA Rivierenland t.b.v. Zohra project

V

60

Hogere leges omgevingsvergunningen

V

165

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

V

431

Analyse mutaties reserves

Lasten:

Storting overschot klimaatbudget in reserve klimaatbeleid

N

13

Baten:

Gerealiseerd resultaat

V

418

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

saldo 1-1-2017

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12-2017

Stg. Duurzaam Rivierenland

90.756

1.815

24.504

68.067

Revolverend energie investeringsfonds

300.000

300.000

Klimaatbeleid

108.631

12.986

14.783

106.834