Financiën

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

Werkelijk 2016

Primitieve begroting
2017

Begroot
2017

Rekening
2017

Verschil begroting na wijziging -/- rekening

Lasten

11.305

7.626

8.118

7.978

140

Baten

5.203

4.161

4.186

4.595

-409

Resultaat voor bestemming

6.102

3.465

3.932

3.384

548

Mutaties reserves:

toevoegingen

282

0

0

208

-208

onttrekkingen

1.951

0

15

140

-125

Resultaat na bestemming

4.432

3.465

3.917

3.452

465

Ter informatie

Het gerealiseerd resultaat voor 2017 is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

bedrag

0.10

Mutaties reserves

68

2.1

Verkeer en vervoer

3.017

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.890

7.2

Riolering

-1.623

7.3

Afval

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

100

totaal programma

3.452

Verschillenverklaring begroting na wijzigingen en de rekening

Het voordelige verschil van € 465 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Analyse verschillen

Lasten:

Hogere kosten voor salarissen en inhuur

N

35

Hogere kosten beheer en onderhoud riolering, dekking vindt plaats door hogere opbrengsten rioolrechten

N

63

Kostenvoordeel uitvoering werkzaamheden door de Avri op de IBOR-taken

V

47

Per saldo lagere kosten op onderhoud wegen, onderhoud civiele kunstwerken en waterplein Vogelbuurt. De individuele resultaten op deze onderdelen zijn verrekend met bestemmingsreserves.

V

52

Voor derden zijn meer werkzaamheden uitgevoerd, hiertegenover ook hogere inkomsten

N

69

Lagere onderhouds- en vervangingskosten openbare verlichting ad € 107.000 en lagere energiekosten openbare verlichting (€ 66.000).

V

176

Overige verschillen

V

32

Baten:

Hogere opbrengsten rioolrechten, hiertegenover staan hogere lasten beheer en onderhoud riolering (binnen dit programma), meer verleende kwijtscheldingen rioolrechten (programma 2) en hogere toerekening overheadkosten (algemene dekkingsmiddelen)

V

303

Hogere opbrengsten uitvoering werkzaamheden voor derden, hiertegenover staan ook hogere kosten

V

103

Overige verschillen

V

2

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

V

548

Analyse mutaties reserves

Lasten:

Voordelige prijsverschillen op beheer- en onderhoud van riolering zijn toegevoegd aan de reserve riolering

N

43

Voordelig resultaat op onderhoud wegen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve wegen

N

161

Overige verschillen

N

4

Baten:

Hogere kosten Vogelbuurt worden gedekt door inzet van de bestemmingsreserve

V

27

Hogere kosten onderhoud civiele kunstwerken worden gedekt door inzet van de bestemmingsreserve

V

95

Overige verschillen

V

3

Gerealiseerd resultaat

V

465

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

saldo 1-1-2017

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12-2017

Onderhoud groen

112.270

112.270

Riolering

0

43.187

43.187

Financiële herplantplicht bomen

24.200

4.000

28.200

Vogelbuurt

208.922

42.095

166.827

Civiele kunstwerken

182.647

95.009

87.638

Begraafplaats Ten Navolging

10.800

300

2.862

8.238

Reserve onderhoud wegen

0

160.855

160.855